«Жигитлени кезиую» - оноучуланы сайлайды

Энчи аскер операциягъа къатышханланы бла ветеранланы «Жигитлени кезиую» деген президент билим бериу программагъа къошар ючюн бардырылгъан сынаула бошалгъандыла, деп билдиреди кесини телеграм-каналында КъМР-ни Башчысы Казбек Коков.

Сынаулагъа къатышханланы 80 проценти чакълы бири аладан ёталгъандыла. Ахыр эсепле уа алыкъа чыгъарылмагъандыла. Ала хар адамны да кесини «энчи кабинетине» 20 майгъа дери тюшерикдиле.

  «Жигитлени кезиую» - кадрла бла байламлы бирси конкурсладан башхаракъды. Аны мураты - къырал, муниципал власть органлада эмда къырал предприятиялада ишлерик оноучуланы хазырлауду.

Энчи аскер операциягъа къатышханланы бла ветеранланы «Жигитлени кезиую» деген жангы программаны башланыууну юсюнден РФ-ни Президенти Владимир Путин 2024 жылда февраль айда Федерал Жыйылыугъа этген Посланиясында билдирген эди. 

Поделиться: