Жамауат

Къайда да кесин иги жаны бла кёргюзтгенди

Къумукъланы Къурманны жашы Ибрагим 1911 жылда Быллымда туугъанды. Школну бошагъандан сора, Тырныауузну тау-байыкъландырыучу комбинатында ишлегенди. 1933 жылны февраль айында 347-чи мараучу Мелитополь Къызыл Байракълы дивизияда къуллукъ этип башлагъанды. Аскерден къайтханлай, Тырныауузну комбинатында уруннганды. Кесин иги жаны бла кёргюзтгени ючюн, аны Уллу Ата журт урушха жибермегендиле. Алай 1942 жылда ол кеси ыразылыгъы бла кетгенди фронтха.

Къабарты-Малкъарны гидроэнергетикасыны тарыхыны бетлери

 Бизни республикада электрификацияны биринчи атламлары озгъан ёмюрню ал жылларына келедиле. 1911 жылда инженер Ляпушинский Минги Тауну чыранларындан чыкъгъан Басхан сууну кючюн хайырланыу жаны бла проектин кёргюзтгенди.

Хурметли жамауат!

Багъалы шуёхла!

Тёлеулени къаллай амал бла иерикдиле

- Уллу болмагъан УК-ла эм ТСЖ-ла квитанцияланы электрон почта бла жиберирге боллукъдула, алай сизге аны юсюнден алгъадан билдирирге тийишлидиле эм жиберирге ыразылыгъыгъызны алыргъа да керекдиле, - деп ангылатады «Билимни хайырланыучуну школасыны» таматасы Александр Козлов. – Аны себепли сизге билмей тургъанлай электронкагъа тёлеу квитанция кеслсе, ссылкала бла ётюп аны тёлерге ашыкъмагъыз.  Арт заманда аманлыкъчыла адамланы ЖКХ-гъа борчларыгъыз барды деп, жалгъан квитанцияла бла тёлеулени кеслерине ётдюрюрге ёч болгъандыла.

«Адамлыкъ болгъан жерге келеди не игилик да»

Башийланы Хасан бла Лейла Бабугент элде жашайдыла, юч сабий ёсдюредиле: Динара школну алтын майдал бла бошап, бусагъатда тарых эм юриспруденция факультетледе окъуйду, Ислам бла Наида уа школчуладыла

Ажашхан насып

Ариужан бла Махти сабийликден да бир бирлерин иги билгендиле. Школну ахыр классларында уа аланы араларында сюймеклик тууады.

Махти Ариужандан эки классха тамата окъуй эди. Жаш школну бошайды деп, къызны ичинде жаны жокъ эди: ол не окъуугъа неда аскер борчун толтурургъа кетерикди

ИШДЕ ЖИ ГЕРЛЕ - УРУШДА ЖИГИТЛЕ

Хар ким да кесини туугъан жерин энчи сюеди. Ол айнып барыр ючюн, кече кюн деп да къарамай, келленип урунады. Жигер иш бла атын игиге айттырады. Ата Журтуна душман чабыууллукъ этсе уа, бирча болуп къорууларгъа сюйеледи. Ма аллай жашла болгъандыла бизни элни аскерчилери.

Жюрегимде жашап тургъан Устазым

Бизни халкъыбызгъа окъуу, билим алыу бек сыйлы затла болгъандыла не заманда да. Алда ол затха иги эс бёлгенле да акъыллы адамларыбыз эдиле. Асламысында дуния кёрюп къайтхан хажиле.

Миллет магъанасы болгъан жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат! 

Буула

 Бизни ангылауубузгъа кёре, буула эки тукьумдан кёп тюйюлдюле. Кертисин айтханда уа, ала тогъуз тукъумгъа юлешинедиле, алай бла хар уллу территорияны кесини бир неда эки-юч тюрлю буулары бардыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат