Жамауат

Сакълыкъ, жууаплылыкъ да изленедиле

КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла аны къонакъларын келе тургъан байрам бла – Уллу Ата журт урушда Хорламны кюню  бла -  алгъышлайды эмда сакълыкъны кючлендирирге чакъырады, террорчулукъ ишледен сакъланыр ючюн бу жорукълагъа бойсунуругъузну тилейди:

Чеклени тийрелерине барыуну жорукълары

Май байрамла, жай башланнганы бла таулада жолоучулукълагъа чыгъаргъа сюйгенлени саны ёседи. Аны бла байламлы республиканы Курортла эм туризм министерствосу чекчи жерледе турууну жорукъларын эсгертиуню дурус кёргенди.

Жугъутур - Къабарты-Малкъар заповедникни белгиси

Республиканы заповеднигини ишинде экология туризмни айнытыугъа аслам магъана бериледи. Ол умутда эмда жарыкъландырыу, саулукъландырыу, илму-излем, тарых-маданият жумушланы тамамлар хыйсап бла аны тийресинде экология маршрутла жарашдырыладыла.

Хорлам тюзлюк ючюн кюрешгенледе боллукъду

Арт кезиуде Запад къыралланы келечилери, ол санда Американы Бирлешген   Штатлары да Украинагъа тохтаусуз болушлукъ этип тургъанларына сокъуранып башлагъандыла. Аны баш сылтауу РФ-ни Сауутланнган кючлери энчи аскер операцияны майданларында украинлы неофашистлени иги да ууатып тебирегенлеринден болур.

«Дарман хансладан жыйылгъан бал не ауруугъа да жарайды»

Тау эллерибизде чибинчилик бла кюрешгенле бардыла. Балны саулукъгъа уллу хайыры болгъаны да белгилиди, аны сюйгенле да кёпдюле. Алай бал чибинлени кеслерини энчи жашаулары, итиниулери болгъанын билгенлени саны уа азды. Биз а аланы юсюнден Рахайланы Тахир бла ушакъ этгенбиз. Ол Бызынгыда жашайды, чибинчилик бла кёп замандан бери кюрешеди.

Заманны хапарчысы

Эрттегили суратха къарай, сейир этесе – кимле болурла андагъыла, къайда тюшгендиле, жашауну айланч-къыланч жолларында не затлагъа тюбедиле, жазыулары къалай болду, къадар алагъа не буюрду? Дагъыда алача кёп соруула келедиле башынга. Суратда уа адамны бир такъыйкъачыгъы алынып къалады. Анда уа жылла, къадарла, болгъан ишле.

Жаш адамланы сейирлерине кёре тындырылгъан жумушла

Россей Федерацияны Президенти Владимир Путинни оноуу бла Росмолодёжьну «Жаш адамлагъа регион» деген проектини чеклеринде Къабарты-Малкъар Республикада кёп жумушла тамамлагъан жаш тёлю арала ишленедиле. КъМР-ни Жаш тёлю ишлери жаны бла министерсвосуну себеплиги бла Нальчикде жаш тёлюню айныууна себеплик этген «Молод» ара ишин башлагъанды. Бюгюн аны юсюнден тынгылыракъ айтыргъа излегенбиз.

Улутхачылыкъ бла кюрешде право билимни ёсдюрюрге

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында республиканы жер-жерли самоуправление органларыны улутхачылыкъгъа къажау ишлери сюзюлгендиле.

 

Социал сетьле чырмаусуз ишлерча

Къабарты-Малкъарда предпринимательлеге деп интернетде социал сетьледе ишлерин тирилтирге юйретген тренинг ётгенди алгъаракъда. Анга бизнес бла кюрешгенлени чакъыргъан эдиле. Тренингге къатышханлары ючюн аладан хакъ алынмагъанды, деп билдиргендиле республикада «Мени бизнесим» арадан.

Жукъусузлукъну хорлауну къыйматлы амаллары

Жайда кюн узуннга айланады, къысха кечелени бир къауумла жукъусуз ётдюрюрге ёчдюле. Аны сылтауу неде  болгъаныны юсюнден кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле. Федерал басмада тапхан белгили россейли специалистлени айтханларын басмалайбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат