Жамауат

«Жетишимибизни мурдору ата-анала бла байламлыкъны къурауду»

Бизни жашларыбыз бла къызларыбыз  бирсиледен артха къалмай, тутхан ишлеринде бет жарыкълы, хурметли да болсала - ол шартха барыбыз да кёлленебиз. Нальчикни сабий садларында, мектеплеринде таматалыкъ этгенлерибиз да бардыла аланы арасында. Аладан бири уа Къадырланы Аминады.

 

Сюймекликни уясы юйюр балаламыды?

Хар инсанны къадары энчиди. Алай жер башында битеу адамланы жашауларында да бир кибик затла бардыла. «Бусагъатда юйюрню юсюнден къырал даражада кёп айтадыла, школлада аны юсюнден предмет кийирирге да акъыл этедиле, - дейди психолог Муртазланы Фаризат. – Бек баш соруу: неди юйюр? Ол сюймекликни уясыды. Насыплы юйюрлени мурдорлары бирди – сюймеклик.

Къачан да ал сатырлада болгъанды

1418 кюн  бла кече  баргъанды  кюйсюз эм къанлы уруш. Аланы хар бири къазауатдан толу болгъанды, хар такъыйкъа эрликни,  батырлыкъны излегенди. Жаланда алай бла жетерге боллукъ эди Уллу Хорламгъа. Аны ючюн кёпле жанларын бергендиле эмда къанларын тёкгендиле.

Огъурлу ветеранны энчи алгъышлагъандыла

Кёп болмай Чегем муниципал районну администрациясыны башчысы Юра Борсов, районну  прокурору Созайланы Тахир, ич ишлени бёлюмюню таматасы   Мурат Хажнагоев, билим бериу управленияны таматасы Арипшева Жанна эм башхала   Уллу Ата журт урушну ветераны Хочуланы Магометни Хорламны 78-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Агъачда ажашмазча не этерге керекди?

Республикабызны табийгъатыны эм ариу жерлеринден бири агъачларыдыла. Жаз башы-жай келгени бла уа алагъа жолоучулукълагъа чыкъгъанланы  саны ёседи. Алай жерни танымагъан адамгъа агъачха барыргъа къоркъуулуду. Аны теренинде ажашмазча МЧС-ни регионда бёлюмю талай эсгертиу этгенди:

Регионлада спортну айнытыу тинтилгенди

Минеральные Водыде Биринчи Кавказ инвестиция кёрмюч болгъанды, анга премьер-министр Михаил Мишустинни башчылыгъында правительстволу делегацияны къауумунда къыралны спорт министри Олег Матыцин да къатышханды.

Кавказны къоруулагъанланы эсгере

Бизни къыралда эм бийикде орналгъан подстанцияны къатында Россети компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню – «Каббалкэнергону» келечилери жыйылып, Уллу Ата журт урушну кезиуюнде Кавказны къорууларгъа сюелген адамларыбызны жигитликлерин эсгерип, назмула окъугъандыла. Энергетикле бу жумушха къатышыргъа Красноярск крайдан келген къонакъланы да чакъыргъандыла.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Багъалы шуёхла!  

Ангылатыу эки жанына да хайырлыды

 Ишчи замандан кеч къалсанг, неда ахырда келмей къалсанг, урунуу низамгъа башха бузукълукъ этсенг, таматанг аны сылтауларын ангылатырынгы излерге боллукъду. Бу кезиуде уа документни тюз жазыу артыкъда магъаналыды. Бу къысха статьяда аны къалай къураргъа кереклисин ангылатыргъа сюебиз.

Хуржунлу жаныуар

 Дунияны иги билген адамгъа бек сейирлик жаныуарла къайда бардыла, деп сорсагъыз, ол: “Австралияда”, -демей амалы жокъду. Кертиси бла да алайды. Австралия хуржунлу жаныуарланы дуниясыды. Ала бу континентде болмаса башха жерледе тюбемейдиле. 

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат