Маданият

Бизни ашларыбызгъа жетген болмаз

Таулуланы буруннгу ашларыны юсюнден сагъышларын Улбашланы Саният алгъын жыллада жаза-жаза тургъан эди. Аладан бир къауумун сайлап, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

 

«Бу чыгъарманы окъуй, кесиме кёп затны ачыкълагъанма»

Кёп болмай Текуланы Жамалны  «Боракъа» деген китабы къолума тюшеди да, аны окъуп чыгъама, халкъыбызны жашаууну бир кесегини,  Алтын Орданы  заманында болгъан ишлени юслеринден кёп зат билеме.

Къазауат жыллада да унутулмагъан сезим

Июньну ал кюнлери Къулийланы Къайсынны эсгериу бла байламлыды бизде. Отуз сегиз жыл болады быйыл ол, жарыкъ жулдуз учуп кетгенча, бу дуниядан айырылгъанлы.  Алай поэтни философиясы, фикири, жашаугъа кёз къарамлары, сюймеклиги, назмуларында жыйылып, бусагъат заманда да биргебизге келгенлей турадыла. 

Хунерликлерин ачыкълагъандыла

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды. Анга хар замандача, Ставрополь крайда жашагъан диаспораланы келечилери, преподавательле эм башхала   къатышхандыла. 

Фахмулу сабийлеге ыразылыкъ

Озгъан баш кюн Мечиланы Кязим атлы маданият фондда, бу окъуу жылда Нальчик шахарны школларында окъугъан сабийлени араларында баргъан «Адабиятда аты» деген интеллектуал оюннга, «Юйюр – ана тилни эм халкъны адет-тёрелерин сакълаучу» деген республикалы конкурсха, «Адамды бизни атыбыз» деп Мечиланы Кязимни назмуларын окъуугъа, «Юйюнге да игилик!» деп, Къулийланы Къайсынны назмуларын окъуугъа къатышып, алчы жерле алгъанланы саугъалау баргъанды. Тёреде болгъаныча, бу тюрлю эришиулени Нальчик шахарны жер-жерли администрациясыны Билим бериу департаменти къурайды эм бардырады.

Назмула, жырла да…

Озгъан шабат кюн Нальчикде Т.К.Мальбахов атлы  республикалы китапханада «Библиокече-2023» чеклеринде  прозаик, журналист, сценала жазгъан Игорь Терехов  эмда поэт, художник, макъамчы, архитектор, жырчы Сарбашланы Азнор бла чыгъармачы тюбешиу болгъанды.

Тюлкю тёшню шайтаны

Хажибекир сабий заманындан эшите тургъанды шайтанланы юслеринден хапарла: къынгыр аякъла, тюклюле эрши затла. Адам сыфат алып, кечеги жолоучуну аллына чыгъарла, ариу айтып, жол кёргюзтебиз деп, элтип къаядан атарла неда уллу тойгъа чакъырырла, бисмиляхийни эшитген бла уа, жокъ болурла.

Адамлыгъына кёре – сый-намыс

Мальбахов атлы къырал миллет китапханагъа жюрюгенлени араларында Махийланы Тауланны къызы Азизаны танымагъанны не хазна тапхын. Ол тынчлыкъсыз адамды, анга бир тюрлю бир жумуш бла келгенни ишин тынгылы этгинчи, сабырлыкъ тапмайды.

Къайсыннга жюз атлам

«Къайсыннга жюз атлам» проектни хунасына биринчи ташы 2013 жылда 13 июльда салыннганы барыбызны да эсибизде болур. Сау он жыл озду ол кюнден бери!

ЭРТТЕГИ ОЮНЛАДАН ХАПАР

Хар бир миллетдеча, бизде да эрттеден келген халкъ оюнла жашаугъа юйретген этедиле, саулукъгъа жарайдыла, кюч-къарыуну айнытадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият