Маданият

«Филология илмуну мен не ючюн сайлагъанма?»

Алгъаракълада  Къабарты-Малкъар къырал университетни, филология факультетде  окъуй тургъан студент къыз, Азаматланы  Фарида бла ушакъ эте келгенибизде, ол манга юч жыл мындан алгъа болгъан бир сейирлик шартны юсюнден эсгергенди. 

Илхамны жарыкълыгъы тёгюле тургъан суратла

Жюрек ырахатлыкъ, кёл учунуулукъ  бла жазылгъан   тамаша суратла. Алада художникни  жылыуу, кёлю, оюму жашайдыла.

Нартларыбызны эсгере

Озгъан орта кюн Нальчикде Къабарты-Малкъар къырал университетде, Отарланы Керим атлы малкъар маданият арасында «Нарт дебетни туудукълары» деген фестиваль бардырылгъанды.

Туугъан жерни жарыгъын – жол кёргюзтген жулдуз

Ата журтну, юйню, тыпыр ташны темасы литературада, ол санда малкъар адабиятда да не заманда да сыйлы, энчи жерни алгъанды.   Бусагъатда уа аны юсюнден не къадар кёп айтылса да, артыкъ болмазлыгъы бла даулашырыкъ чыкъмаз.

Бу таш мермерлеге къарагъан, сен бил – биреулен да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды!

Бюгюннгю кюнню болумларында биз барыбыз да тарыхыбызны бютюн багъаларгъа, билирге итинебиз. «Кесини озгъан кезиулерин билмеген халкъны келлик кюню жокъду», – дегенди Михаил Ломоносов. Керти да жангы дуния озгъан жылланы сыныкъларында угъай, ариу сакъланнган тарыхындан къуралыргъа тийишлиди. Ол унутмаугъа себепликни уа маданият къыйматларыбыз да этедиле, ол санда эсгертмелерибиз.

Къудайланы Мухтар бла бошалмагъан ушагъым

Сен эс жыйдыргъынчы, биз къууана билмеген халкъгъа ушап къалгъан эдик, бизге болгъан сюргюн терслиги къаныбызгъа кирип, анда-мында да журт къурап арып, ахлуларыбызны къабырлары кёп журтлагъа бёлюнюп.

Бизни журтубуз анга илхам болгъан эди

Уллу Ата журт урушну башланнган жылны август айында, къырал башчыланы оноулары бла, маданият генофондну сакълар ючюн, фашистле бек къадалгъан, башларындан окъ-топ къуйгъан Москва, Ленинград шахарладан бизни республикагъа оналты мингден аслам адамны келтиргендиле.

Жаш адамла бютюн аслам эдиле

Озгъан байрым кюн  Нальчикде В.Вороков атлы Маданият фондха   кёп адам келгенди. Аланы араларында жашла бла къызла   аслам болгъанлары уа бютюнда къууандырады. Нек дегенде ол кюн анда  орус романсны ингири болгъанды. 

Тюзлюк излеген поэт эм акъылман

  Белгили тюрк (узбек) назмучу, гуманист, акъылман, Хорасан деген тимурид ханлыкъны жамауат адамы Низамаддин Мир Алишер Навои (1441-1501) Герат шахарда туугъанды. Аны атасы къырал къуллукъчу эди, ата къарындашларындан бири Абу Саид – адабиятчы, экинчиси Мухаммад Али а – белгили музыкант.

Тау шорхача, зынгырдауукъ, бай къыйматым

Адам кесини ана тилини юсюнден не айталлыкъды?  Биринчи кере «ана», «ата», «кюн», «кырдык», «суу», «гыржын» дегенча сёзлени айтхан тилини юсюнден?

Страницы

Подписка на RSS - Маданият