Маданият

Уста Музыкант, республикада биринчи ПОЛИГРАФИСТ фахмусу бла да эсде тургъан

Орусбийланы тукъумда Исмайыл деген атны жюрютген бир ненча эр киши болгъанды.

Ата журтуну керти жырчысы

Гыттыуланы Исмайылны жашы Магомет 1916 жылда туугъанды.

«Тепсеу искусство – мени жаным, жюрегимди»

Бюгюннгю ушакъ нёгерибиз балетмейстер-хореограф Жаболаны Анжеликады.

Бушуулу, къууанчлы рольланы да бирча уста ойнагъанды

КъМР-ни халкъ артисти эм сыйлы Бачиланы Мухамбийни жашы Ахмат дуниясын алышса да, аны таныгъанланы эслеринде жашап турады.

«Игиликге жаратылгъан Къарачай!»

Къарачай-Черкесни халкъ поэти, КъЧР-ни бла КъМР-ни сыйлы журналисти Мамчуланы Тариэльни къызы Дина  бюгюн къарачай-малкъар халкъны бек уллу поэтлеринден бириди.

Музыканы юсю бла туугъан жерни тарыхына сюймекликни кючлей

Къабарты-Малкъарны 100-жыллыгъына атап, республиканы Жамауат палатасы, Тиширыуланы союзу бла Маданият фонду жаш жырчыланы араларында «Сени жырлайма, туугъан жерим» деген эришиуню бардыргъандыла.         

Аллах неге ышарады?

Чыпчыкъланы Магометни жашы Борис 1948 жылда Къыргъызда туугъанды. Хапарларыны бирини эпиграфында «Аталарыбыз алгъын биз туугъан жерде жашай эдиле, энди уа биз аталарыбыз туугъан жерде жашайбыз», – деп да андан жазгъанды

Таулуну терен акъыллылыгъын ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип, малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын чертгендиле. Таулуланы ол шартларын ала кеслерини Кавказгъа жолоучулукъларыны юсюнден эсгериулеринде ачыкълагъандыла. Ала жаланда кёзбау сёзле болмагъанларына уа халкъыбызны фольклору, кёлден чыгъармачылыгъы да шагъат этедиле. Малкъарлыла жашауда тенгликге, кертичиликге, адепге бла намысха къаллай магъана бергенлерини юсюнден бу сизге деп сайлагъан тизгинле айтадыла. Алада жаз тилге, лакъырдагъа бла чамгъа не заманда да жер табылгъанды.

 

УУЧУ ЗАУУРБЕК БЛА ШАЙТАНЛА

КъМР-ни халкъ жазыучусу Тёппеланы Алим «Къарачай-малкъар уучу фольклор» деген аты бла китап чыгъарыргъа умутлу эди. Бу таурух ол эл-элледе жыйгъан халкъ ауузда айланнган таурухладан бириди.

Халкъыбызны эм буруннгу къыйматлары

Бурун заманладан бери адам табийгъат бла хайырланыргъа итиннгенди,  Аллахдан келген къудуретни бузмай, аны бла тап келишиулюкде жашаргъа (хау, бюгюнлюкде хал бираз башхаракъды).

Страницы

Подписка на RSS - Маданият