Маданият

Фильмлени асламысы жаш тёлюге аталыпдыла

Билдиргенибизча, бу кюнледе «Кинокавказ–2022» деген III Шимал-Кавказ жаш тёлю кинофестиваль бардырылады. Аны къурагъан эм бардыргъан Искусстволаны Шимал-Кавказ къырал институтуду. Окъуу юйню бу башламчылыгъына РФ-ни Культура министерствосу да себеплик этгенди.

Театр аны ёмюрлюк сюймеклиги эди

Ёмюрюн Къулийланы Къайсын атлы Малкъар къырал драма театр бла байламлы этген актриса, Къабарты-Малкъарны, Къарачай-Черкесни да сыйлы артисткасы Текуланы Махайны къызы Раузат алгъаракъда жашау жолун тауусханды. 

Дарманлыкълары болгъан ашларыбыз

Малны сойгьанда таулула аны бир затын да зыраф этмегендиле. Ушхолу, сёсю деп неге айтылгъанын билмегенле, бюгюнлюкде жаш адамланы араларында къой да, таматалада да тюбейдиле.

Тегенеклиде – Владимир Высоцкийни музейи

 Гитче тау эл – Тегенекли – Бахсан сууну башында орналгъанды, 1997 жылда анда туристлеге, экскурсантлагъа да сейир объект – Владимир Высоцкийни музейи - ачылгъанды.

Эм бийикде орналгъанды, кёп шартны ачыкълайды

 Мындан 80 жыл алгъа, 1942 жылда немисли-фашист ууучлаучула бла къанлы сермешле Минги тауда ауушла ючюн да баргъандыла.

Музыкагъа сюймеклигинден сабийлеге юлюш эте

«Ол,  фортепианону артында олтуруп, ариу  классика музыканы согъа эди. Биз, сабийле, анга сюйюп тынгылай, Галина Александровнаны алай уста сокъгъанына  сукъланыучу эдик.

Акътамакъ

Малкъар ауузладан биринде, чукуйлары бла акъ булутланы жырып, бийиклеге, аламгъа тартылгъан къаяла ортасы бла, чокъуракъ тамычыны тауусулмазлыкъ жырын айта,  кенг ёзенлени юсю бла, узакъ тенгизге жортады тау череги.

Артистле аскерчилерибизни кёллендиргендиле

Нальчикде Правительствону юйюню аллында бу кюнледе Росгвардияны аскерчилерин бла къуллукъчуларын кёллендириуге бурулгъан байрам болгъанды. Концертни шахарны администрациясы къурагъанды, анга республикада белгили артистле  къатышхандыла

Байрамгъа атап

Бу кюнледе республиканы  Владимир Вороков атлы маданият фонду «Бизни Ата журтубуз- Россей» деген ат бла талай  иш бардырады. Аладан бирлери  Нальчикде  2-чи номерли  «Ивушка»  сабий садда  кечиннген жашчыкъланы,  къызчыкъланы да къатышыулары бла   къуралгъанды.

Малкъар адабият – миллет маданиятны бир бутагъы

Малкъар халкъны маданият терен тамырлыды. Ол затха аны къылыкъ хунери, адет-тёрелери, кёлден чыгъармачылыгъы, санатыны не тюрлюсюню да буруннгулу мурдору болгъаны шагъатлыкъ этеди.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият