Билим

Жарыкъландырыуну айрыкамы

Нальчикде Къулийланы Къайсын атлы орамда шахар библиотеканы онунчу бёлюмю барды. Аны таматасы Бажева Амина Мухамедовнады. Андан сора да, анда Хаджиланы Светлана Далхатовна бла Мокъаланы Фатимат Хазретовна ишлейдила.

Совет халкъны жигитлигине аталып

«Чекчилени жаш нёгерлерини» отрядларыны республикалы эришиулерине 12 команда, битеу да бирге школланы жюзден аслам окъуучусу, къатышхандыла. Слётну ала совет халкъны Уллу Ата журт урушда Хорламыны 77-жыллыгъына атагъандыла.

Сабийликге къуллукъ эте

 Болдургъан жетишимлери эм кёп жылланы бет жарыкълы уруннганы ючюн Къабарты-Малкъарны Правительствосуну сыйлы грамотасы бла Тырныауузну Отарланы К.С. атын жюрютген 1-чи номерли лицейини «Энчи сабий» ресурс арасыны юйретиучюсю Тебердиланы Жаннет саугъаланнганды.

Сабийлени эслерин бийлерча, мадарла этеди

 Тырныауузну 1-чи номерли лицейини школгъа дери билим бериу «Алёнушка» бёлюмюню юйретиучюсю Маммеланы Фатима ишин сюйгени, аны тынгылы тамамлагъаны бла белгилиди. Анга  устаз Элбрус районну атындан республикалы эришиуде «Живое образование» проекти бла жетишимли болгъаны да шагъатлыкъ  этеди.

Муратыбыз – миллетлени жууукълашдырыуду, шуёх байламлыкъланы кючлеудю

«Къонакъбайлыкъ» проект 2009 жылдан бери жетишимли бардырылады. Кеси да халкъла аралы даражагъа жетгенди. Болсада  2020-2021 жыллада пандемияны хатасындан ол бардырылмай тургъанды. Быйыл а  аны къурагъан КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосу бу жумушну жангыдан къолгъа алгъанды. Аны бла бирге уа жангылыкъла да кийиргенди: проект, хар замандача, жайда угъай, жаз башында бардырылады. Дагъыда бу жол анга жаланда республиканы районларында, шахарларында жашагъан жашла къатышадыла.

Сынамлы устазла, ёхтемлендирген окъуучула

Лашкутаны мектеби Элбрус районда  эм жаш окъуу юйледен бириди ол алчыланы жыйырма жыл боладыла. Арт кезиуде «Билим бериу» миллет проектни чегинде аны ырысхы-техника  къолайын  игилендириу жаны бла уллу иш тамамланнганды: дерсле бардырылгъан кабинетле битеу керекли инвентарь бла жалчытылыннгандыла; физиканы, химияны, информатиканы кабинетлеринде шёндюгюлю компьютерле, технологиядан дерследе керек болгъан  инструментле, тигиучю машинала бардыла;  интерактив къангала, алты мультипроектор, тепдирилиучю экран алыннгандыла.

Табийгъатны юсюнден эсде къалырча дерсле

Хасанияны Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли мектепни  абадан классларында  табийгъатны сакълаугъа жораланнган «класс сагъатла» бардырылгъандыла.

Ана тилни билгенлери бла къууандыргъандыла

«Ана тилим - жаным-тиним» деген республикалы конкурсну чеклеринде 5-чи - 10-чу класслада окъугъанланы арасында Къабарты-Малкъарны жазыучуларыны чыгъармаларындан юзюкле окъууда айырмалыланы сайлау жаны бла эришиуле бардырылгъандыла.

«Усталыгъым – жашаууму ёзеги»

«Жылны устазы – 2022» битеуроссей эриишиуню муниципал кезиуюнде Элбрус элни орта школуну башланнган классларыны устазы Османланы Аминат хорлагъанды. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

Проектле къыралны Президентине кёргюзтюлюнюрюкдюле

 Къабарты-Малкъар къырал университетни «Точка кипения» майданында «Жангы заманнга кючлю оюмла» форумну регион сессиясы бардырылгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Билим