Билим

Цифровизация – тамблагъа атлам

Кёнделен элни Доттуланы Ахматны  атын жюрютген биринчи номерли мектебинде, Элбрус районну башха школларындача, «Билим бериу» миллет проектни чегинде «Цифровая образовательная среда» федерал проект толтурулады.

Милананы кёллендирген жетишимлери

2020-2021 окъуу жылда бардырылгъан школчуланы ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы араларында Барасбийланы Милана да барды.

Бир бирлерин кеслерини сынамларына тюшюндюргендиле

Бу кюнледе КъМКъУ-ну «Точка кипения» платформасында Шимал Осетиядан Шимал-Кавказ тау-металлургия  институтну (къырал технологиялы университет) келечилери бла тюбешиу озгъанды

Устазла хунерликлерин баямлайдыла

Бу кюнледе Нальчикни 33-чю номерли школуну мурдорунда «Россейде Жылны устазы-2022»  Битеуроссей конкурсну муниципал кесеги бардырылады. Ол кеси  да къонакъбай мектепде къууанчлы халда ачылгъанды.

Ачыкъ эм терен магъаналы ушакъла

КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов Огъары Малкъарны школчулары бла тюбешгенди. Сагъынылгъан элни 2-чи номерли орта школунда сейир ушакъ къуралгъанды. Тюбешиуню чегинде жаш адамла дунияда коронавирус бла байламлы шёндюгю болумну, аны болдурмазча этиу амалланы, вирусну къуруругъуну бла къаллыгъыны юсюнден соргъандыла.

Сабийле артда жашауда жарарыкъ усталыкъны сайларларына къарайбыз

Устазны иши къыйын  болгъанлыкъгъа, эсде къалырча кёп хычыуун такъыйкъалагъа уа байды. Сабийле, сени кёргенлей, аллынга чабып къучакълагъанлары, санга ышанып, ийнанып къарагъанлары къаллай уллу насыпды. Аллай кезиуледе адам, бу усталыкъны сайлай, кеси заманында тюз оноу этгенин ангылайды.

Илму бла кюреширге кёллендирирча - арала

Чегем райондан  «Точка роста» программагъа биринчи Тёбен Чегемни школу къатышханды. «Билим бериу» миллет проектни жашауда толтурууну чегинде 2019 жылда мектепде цифра эм гуманитар жаны бла ара ачылгъанды

Шёндюгюлю технологияланы кенг хайырлана

Бюгюнлюкде дуния терк тюрленеди, айныйды. Школда сабийлени уллу жашаугъа хазырлагъан устаз да, жашаугъа кёре, усталыгъын, билимин да дайым ёсдюрюрге, кесини предметине юйретгенден тышында, технологияла, илму къаллай халда болгъанларын билирге тийишлиди

Сабийлени жетишимлери – мектепни ёхтемлиги

 Тёбен Чегем  талай заманны районну арасы болуп тургъанды. Аны школуну аллында мекям 1936 жылда ишленнгенди, анда район советни юйю орналгъанды. 1974-1976 жыллада анга къошакъ мекям ишленнгенди, 1977 жылда уа анда сабийлени окъутуп башлагъандыла.

Бизнес бла кюреширге сюйгенлеге

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде къуралгъан Жаш тёлю бизнес-школ жангыдан эшиклерин ачханды. Быйыл ол кеси да очно-заочный халда ётерикди.

Страницы

Подписка на RSS - Билим