Билим

Устазланы усталыкъларын, билимлерин да игилендириуге салгъан къыйыны уллуду

Жаннетли болсун, Борчаланы Исмайылны жашы Азрет дуниясын алышханды. Мен аны иги таныгъанма, тюбей-тюбей тургъанма, окъуу китапларын чыгъарыргъа да болушханма. Бу статьямы да аны хайт деген заманында жазгъанма.

Миллетни атын айтдыргъанланы гюрбежиси

Тарыхда айтылгъаннга кёре, Яникой элни школуну мурдору 1922 жылда салыннганды. Анда башланнган билим бере эдиле. Былай алып къарагъанда, ол таулу элледе бек эртте ачылгъанладан бириди. Быйыл анга 100 жыл толады.

Къыйынына – бийик багъа

Кёп болмай  Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны орус тилден бла адабиятдан  устазы Жеттеланы Лейля Россейни Президентини Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды

Не жерде окъуса да, ишлерге уа кесибизде сюеди

Былтыр  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн къызыл дипломгъа тауусхан студентлени арасында таулу къыз Мустафаланы Фарида да болгъанды.

"Нюр" эшиклерин кенг ачханды

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

«Билими, хунери да болгъан ишсиз къаллыкъ тюйюлдю»

Заниколаны Ислам КъМКъУ-ну медицина факультетин бошагъандан  сора, Читада реанимация эм анестезиология жаны бла ординатурада окъугъанды. Бусагъатда Москвада «Ниамед» деген энчи иели клиникада эм ара шахаргъа жууукъдагъы Григорьевскде врач-терапевт болуп ишлейди. Таулу жашны юсюнден газетледе жазадыла, аны ишине бийик багъа бередиле. Биз да аны юсюнден алгъаракълада къысха хапар айтхан эдик, бюгюн а аны бла ушакъны басмалайбыз.- Ислам, бизни университетден сора Москвада, башха уллу шахарлада да ишге алмайдыла, дейдиле сен  а эки жерде да  жетишимли урунаса.

«Ыннабызны хайырындан билебиз тилибизни»

Арт заманда мени сейирсиндирген эм ёхтемлендирген бир адам болгъан эсе, ол Жантууланы Исламды – Псычох элни школуну 9-чу классыны окъуучусу. Жантуулары бу элге кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора тюшгендиле. Дагъыда ала бла бирге анда Байкъазылары, Османлары да жашайдыла. Ислам бла мен социал сетьлени биринде танышханма. Анда ол мени журналистикадан «Жютю къалам» деген проектиме къатышыргъа сюйгенин билдирип жазгъан эди. Псычохда жашагъанын айтханда уа, аны ёз тилибизде алай иги жаза билгени сейир этдирген эди.

Проектлени себеби - жангыртылгъан мектепле, билим бериу арала

Школлагъа тынгылы ремонт этиу жаны бла быйыл Къабарты-Малкъарда аслам иш этилликди. Саулай алып айтханда, бу эки жылны ичинде элли мектеп жангыртыллыкъды.

Хар сабийге да ана кёзден къарай

Огъурлу таулу аналарыбыздан бири Диналаны Рабийгъат Къазахстанда туугъан тёлюбюзденди. Журтубузгъа къайтыргъа эркинлик берилгенинде, аны атасы Улбашланы Ахмат бла анасы Чепкенчиланы Зухура къолларында тёрт сабийлери бла Жангы Малкъар элге келип, анда юй-журт къурагъандыла. Къудуретни ахшылыгъындан, артда бу юйюрге дагъыда эки жаш бла анча да къыз къошулгъандыла.

Ачылгъанлы кёп болмайды, алай жетишимлери аз тюйюлдюле

Кёп болмай Тырныауузда Отарланы Керимни атын жюрютген 1-чи номерли лицейде «Энчи сабий» ресурс ара ачылгъанлы онбеш жыл толгъанын белгилегендиле. Эсге сала айтсакъ, ол инклюзив амал бла окъутурча сынау халда ишлеп башлагъан эди, бюгюнлюкде уа ишин жетишимли бардыргъан учрежденияды.  

Страницы

Подписка на RSS - Билим