Билим

Санларыны эм психологиясыны да саулугъу - насыпны баш шарты

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетде Россейни «Знание» жамауат биригиую  къурап  «Ментальное здоровье» форум ётгенди.

Закийни аты унутулмазча

Алгъаракъда билдиргенибизча, Магас шахарны администрациясы Къулийланы Къайсынны 105-жыллыгъына жораланнган чыгъармачылыкъ конкурсну бардыргъанды. 

Алгъа атлам

Ыйых  кюн болгъанына да къарамай, Урван районну Нарткъала элиндеги 1-чи номерли лицейини мурдорунда  «Алгъа атлам» деген ат бла форум болгъанды. 

Устаз болгъан а тынч тюйюлдю

Кюлкюню, оюнну, чамны  ким да сюеди. 

Ахчаны жюрютюуню юсюнден жаш тёлюде иги ангылаулары болурча

Бу кюнледе Железноводск шахарда «Шимал Кавказ федерал округда финанс окъуулулукъну кючлендириу: айнытыу онгла, борчла эмда перспективала» деген конференция ётгенди. Аны Россей Федерацияны Финансла министерствосу, Россейни Банкы эмда Ставрополь крайны Правительствосу къурагъандыла. Аны ишине КъМР-ни финансла министрини орунбасары Темиркан Баждугов да къатышханды, деп билдиргендиле министерствону пресс-службасындан.

Эл мюлк техниканы иги билгенлени белгилегендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Эл мюлкню механизациясы» факультетинде олимпиада ётгенди. 

Усталыкъларын ёсдюредиле

Автоинспекторла бла экстремал службаны специалистлери Россейни Ич ишле министерствосуну Краснодарда университетини квалификацияны ёсдюрюу Шимал-Кавказ институтуну преподавательлери бла бирге полициячыланы усталыкъларын ёсдюрюр ючюн, энчи дерсле ётдюредиле. 

Агъач мюлкде чынтты уста болурча

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Агъач иш» деген бёлюмюню «Терек бахчачылыкъ эмда агъач иш» кафедрасыны башчысы Хусен Назранов, преподавательлери Наталья Цепкова бла Гадийланы Анжела, ала бла бирге уа студентле да, кёп болмай «Агъач питомник» деген къырал учрежденияда болгъандыла. 

«Билим жаланда адамны кесин угъай, жамауатны да айнытады»

Бизни жаш тёлюбюз, бирсиледен артха къалмай, окъууда, ишде да бет жарыкълы болгъанлай келгени барыбызны да кёллендирген шартды. Бюгюнлюкде аны бир къаууму къыралыбызны  белгили вузларында билим  ала, уллу шахарларыбызда тюрлю-тюрлю жерледе да урунадыла.

Излеуню эмда жашырынлыкълагъа тюшюнюуню жолунда

Республикабызда Къабарты-Малкъар къырал университетни мурдорунда къуралгъан хунерли сабийле жюрюген лицей ачылгъан кезиуде аны биринчи болуп тауусханладанды Сардиянланы Азамат. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим