Билим

Айырмалыла хунерлерин финалда сынарыкъдыла

КъМР-ни Жарыкъландырыу, илму эмда жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосундан билдиргенлерича, быйыл республикада  160-дан  аслам жаш адам «WorldSkills Russia -2022» чемпионатны республикалы кесегине къатышырыкъдыла. Эришиуле жыл санларына кёре юч категорияда 26 усталыкъда ётерикдиле. Быйыл прогрммагъа энтта да юч жангы компетенция къошулгъанды – «Гитче классланы устазы», «Школгъа дери билим бериу учрежденияны юйретиучюсю» эм «Агъач мюлк бла байламлы  инженерия».   

КъМКъУ-ну стратегиялы проектлеринде илму-тинтиу ишле

  Россей  Федерацияны илму эм бийик билим бериу комиссиясы «Приоритет 2030» деген программагъа къатышхан учрежденияланы  тизмесин къабыл этгенди. Анга кёре, Россей Федерацияны къыркъ  тогъуз шахарындан жюз алты  университет грант къоллу болгъанды

Арада байламлыкъны кючлей

Кёп болмай  Къабарты-Малкъар къырал университетни келечилери, усталыкъ сайлау эм иш бла жалчытыу  управленияны таматсы Ратмир Коцев,  экономика эм финансла кафедрасыны  доцентлери Залина Гергова  бла Лорина Асланова  Россейни Банкыны  республикада  бёлюмю бардыргъан «тёгерек столгъа» къатышхандыла.

Усталыгъы, чыгъармачы хунерлиги келтиргендиле аны бийик жетишимлеге

Бир жол редакцияны жумушу бла Элбрус районнга барама. Шауаланы Исмайылны къызы Аминат бла да анда танышхан эдим. Ол шахар школда сабийлени черчениядан эмда сурат ишлеу  искусствогъа юйрете эди. Бу кюнледе уа биз  биягъы тюбешгенбиз.

Устазланы усталыкъларын, билимлерин да игилендириуге салгъан къыйыны уллуду

Жаннетли болсун, Борчаланы Исмайылны жашы Азрет дуниясын алышханды. Мен аны иги таныгъанма, тюбей-тюбей тургъанма, окъуу китапларын чыгъарыргъа да болушханма. Бу статьямы да аны хайт деген заманында жазгъанма.

Миллетни атын айтдыргъанланы гюрбежиси

Тарыхда айтылгъаннга кёре, Яникой элни школуну мурдору 1922 жылда салыннганды. Анда башланнган билим бере эдиле. Былай алып къарагъанда, ол таулу элледе бек эртте ачылгъанладан бириди. Быйыл анга 100 жыл толады.

Къыйынына – бийик багъа

Кёп болмай  Тырныауузну 5-чи номерли гимназиясыны орус тилден бла адабиятдан  устазы Жеттеланы Лейля Россейни Президентини Сыйлы грамотасы бла саугъаланнганды

Не жерде окъуса да, ишлерге уа кесибизде сюеди

Былтыр  Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн къызыл дипломгъа тауусхан студентлени арасында таулу къыз Мустафаланы Фарида да болгъанды.

"Нюр" эшиклерин кенг ачханды

Бу кюнледе Къашхатаудагъы  "Нюр" сабий сад эшиклерин  300-ден аслам  жашчыкъгъа бла къызчыкъгъа кенг ачханды.

«Билими, хунери да болгъан ишсиз къаллыкъ тюйюлдю»

Заниколаны Ислам КъМКъУ-ну медицина факультетин бошагъандан  сора, Читада реанимация эм анестезиология жаны бла ординатурада окъугъанды. Бусагъатда Москвада «Ниамед» деген энчи иели клиникада эм ара шахаргъа жууукъдагъы Григорьевскде врач-терапевт болуп ишлейди. Таулу жашны юсюнден газетледе жазадыла, аны ишине бийик багъа бередиле. Биз да аны юсюнден алгъаракълада къысха хапар айтхан эдик, бюгюн а аны бла ушакъны басмалайбыз.- Ислам, бизни университетден сора Москвада, башха уллу шахарлада да ишге алмайдыла, дейдиле сен  а эки жерде да  жетишимли урунаса.

Страницы

Подписка на RSS - Билим