Билим

Сабийле аз эселе да, билимлери уа - ахшыды

Къара-Сууну мектеби кёчгюнчюлюкден сора 1959 жылны 27 ноябринде ачылгъанды. 

Ахшы устаз, хунерли къураучу

Бюгюн мен хапарын айтырыкъ устаз Макъытланы Камалны къызы Жаннетады. 

Орус тилни къалай билгенлерин ачыкълагъандыла

Билгенибизча, быйыл Бир къырал экзаменлени мурдорлу кезиулери 26 майдан 21 июньнга дери бардырылгъанды. Орус тилден а сынаула эки кюннге юлешинип озгъандыла – 30 эмда 31 майда. Бу урумда, энчи Нальчикни школларын алып айтсакъ, жетеулен ишлерин 100 баллагъа жазгъандыла.

«Малкъар тилни айныууна, сакъланырына къайгъырыу – баш борчларыбыздан бириди»

Ёз тилибизни болуму, жаш тёлюбюзню анга тюшюндюрюу, аны багъаларгъа юйретиу да бюгюнлюкде кёплени сагъайтады.

Жангы жетишимле, илхам учунуулукъ да тежейбиз

Энди сабийле ЕГЭ-лени да берип, вузлагъа, колледжлеге кирирге хазырланнган кезиудю. Алай эсе уа, Рособрнадзор быйыл Бир къырал экзаменлени орталыкъ эсеплерин да чыгъаргъанды. Алай бла арт кезиуде сынауланы берирге эм  къыйын жылгъа быйыл саналгъанды.

Ахшы муратлары учундура

2020-2021 окъуу жылда  школчуланы араларында  бардырылгъан ана тилледен регион даражалы олимпиадаларында малкъар тилден тёрт къызчыкъ айырмалы болгъандыла. Аланы  санында Барасбийланы Милана да барды.

Окъугъанлары, адеплиликлери бла да айырмалыла

Жыл сайын республикада  школланы бошап, жашауну кенг жолуна атлагъанла мингле бла саналадыла. 

Солугъандыла, ойнагъандыла, жангы билим алгъандыла

«Кавказ» санаторийде бюгюнлюкде республиканы битеу районларындан да сабийле солуп, саулукъларын игилендиредиле. Бу кюнледе уа алагъа къонакъгъа жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары, МЧС-ни келечилери бла от ёчюлтюучюле  келгендиле. 

Сынауланы эсеплери ышандырадыла

Орус тилден Бир къырал экзаменни саулай да республикада 4420 адам бергенди. Сынаула эки кюнню ичинде бардырылгъандыла. Сексен баллдан жюзге дери 950 окъуучу тийишли болгъанды. Быйыл бу предметден ЭГЕ-де эм бийик баллны уа онеки жаш бла къыз алгъандыла. Аланы арасында жетеулен Нальчикни школларындандыла, андан къалгъанлары уа Яникой, Хатуей, Огъары Куркужин элледен эмда Нарткъаладандыла.

Абаданлагъа бла иш табалмагъанлагъа – жангы усталыкъла

«Иш бла жалчытыугъа себеплик» федерал проектге тийишлиликде, къошакъ билим бериу программала бардырыладыла, бу жумушха республиканы колледжлери барысы да къатышадыла, деп билдириледи Курортла эм туризм министерствону телеграмында. 

Страницы

Подписка на RSS - Билим