Календарь событий

02 августа 2022

Таула алгъа неден да багъалыдыла

Чегем ауузуну табийгъатыны ариулугъуну юсюнден кесини репортажында «Моя провинция» деген 23-чю Битеуроссей конкурсха къатышхан Гульнара Мурзина да жазгъанды. Ол «Пресса» деген номинацияда бек сыйлы саугъагъа тийишли болгъанды. Автор Белебей шахарданды. Биринчи жерге тийишли болгъан статьяны уа кесинде «Московская правда» газет басмалагъанды. 

Малкъар элле тансыкъ болуп сакълагъан академик

Букъдурмай кёргюзтедиле…

«Бизни таулу элледе энди иги таныйдыла, хар юйде да къууанып сакълайдыла, жашагъан жерлерин, юй кереклени, жамычыланы къалай тикгенлерин букъдурмай кёргюзтедиле, миллет тепсеулеге юйретедиле…»

Кюн сайын къыйнагъан аурууланы унутурукъ амалла

Жыл санлары келген адамланы асламысы ишемия, гипертония, стенокардия, аритмия, жукъусузлукъ, мигрень, солуу жетишмей, астма эм башха ауруладан къыйналадыла. Сагъынылгъан ауруула  бла байламлы Нефрология илму араны профессору, медицина илмуланы доктору Марина Максимова шёндюгю болумлада не этерге боллугъун ангылатады.

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле

Россейли аскерчиле Херсоннга гуманитар болушлукъну иймейдиле, шахарда аш-азыкъ бла къытлыкъ барды, деп украинлы асламлы информация органла жазадыла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Тинтиуле бардырыладыла

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы мурдарлыкъ этгенине ишекликде изленнген Альберт Мамбетовну ёлюгю табылгъаны бла байламлы тинтиуле бардырадыла. Эр киши «Республикалы психо-неврология интернат» къырал учрежденияны оноучусун бла аны къалауурларыны таматасын ёлтюргенине ишекликде изленнгенди. 

Бир-бир тукъумларыбызны къуралыуларыны юсюнден

Мени къарт анам Уяналаны Гокка айтханнга кёре: «Улбашлары акъ шинли болуучу эдиле, чачлары бал бетли. 

«Битеу жашаууму тутушуу бла кюрешип тургъанчама»

Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю.

Полимерден композитлеге сурам ёсе барады

Къабарты-Малкъар къырал университетни алимлери медицина имплантатлагъа жараулу темирча  къаты биийк технологиялы полимерле жарашдырадыла. Ала  титандан эки кереге женгилдиле эм бек  иссилеге, сууукълагъа да иги тёзедиле. 

Жюрек халаллыгъындан юлюш эте

Зоя  Бызынгыда кёп жылланы жашагъанлыкъгъа,  таулада танг атханны бла кюн батханны ариулугъуна къарап тоялмагъанды. Къыргъызстанны узакъ Рыбачье шахарчыгъында туугъан къыргъызлы  къызны таулу жашха барып, Бызынгыгъа келип, жашау этерикди деп, эслеп эсинде да жокъ эди. Ол  заманда анга сабийлеринги, туудукъларынгы да ма  анда ёсдюрлюксе, аланы къууанчларын да ма анда этериксе деселе, ол анга ийнанырыкъ да тюйюл эди. Болсада къадар жашаугъа  кесини  тюзетиулерин кийире барады.

Къоркъуусузлукъну мадарларын жалчытыр мурат бла

Кёп болмай  «Кавказ» санаторийде солугъан сабийлени ата-аналары Битеуроссей халкъ фронтну Къабарты Малкъарда бёлюмюне (ОНФ) бу солуу юйню тозурагъанына тарыкъгъандыла. Сабийле жукълагъан   отоулада  розеткала ачылып тургъанларын, терезелени миялалары сыннганларын эм башха   кемчиликле да кёп болгъанларын билдиргендиле.