Календарь событий

11 августа 2022

Урушда – батыр, мамыр жашауда – халкъ ийнагъы

Зылгычыла Кучукланы Шабазны бла Тетууланы Хаджатны юйюрлеринде юч жаш  бла бир къыз болгъанды: Наний, Чопай, Магомет, Фатимат. Ата-ана сабийлерин таулуну къылыкъ хунерине, иш эсебине юйретгендиле, ала окъуулу болурларын сюйгендиле. 

Тукъумдан, ата-анадан келген хунер

Дунияда хар адамны жюреги сюйген, жаны кибик кёрген заты болмай къалмайды.

Сагъышладан толгъан узун кечеле

Таулан эртте жаш заманында башы жастыкъгъа жетгенлей татлы жукъугъа бёленип  къалыучусу эсине тюшюп кючсюндю. 

Украина Херсонну артха къайтарлыкъды

Украина, чабыууллукъ этип, Херсонну артха къайтарлыкъды. Аны юсюнден ол къыралны оноучулары бир ненча кере билдиргендиле: президент Владимир Зеленскийден башлап украинлы аскер экспертлеге дери. Украинаны аскерчилери Херсонну аллыкъдыла деп тыш къыраллы асламлы информация органла да жазып тургъандыла, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Миллетибизни этден ашарыкълары

Малкъарлылада бла къарачайлылада этден эмда андан жарашдырылгъан ашла баш жерледен бирин аладыла.