Календарь событий

12 августа 2022

«Кеслерин илмугъа жоралагъан жаш адамла манга бек багъалыдыла»

Кёп болмай КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  къауум жаш алимге 2021 эмда 2022 жыллада КъМР-ни Башчысыны илму эмда инновацияла жаны бла саугъасын бериуню юсюнден Указгъа къол салгъанды. Анга кёре  КъМР-ни Башчысыны саугъасына была тийишли болгъандыла:

Жайны иссилиги - адамны чархына уллу сынауду

Артыкъда адам гипертониядан неда диабетден ауруй эсе, къыйынлыкъ келмезча къалай этерге боллукъду?

Ол соруугъа  экспертле былай жууаплайдыла:

Ахшы тёрелерибизни керти жорукъларына кёре уруннганла

Эртте заманладан бери эл мюлкде урунуу аны бла кюрешгенден толусунлай берилиуню, арымауну, тамблагъы кюннге къарап ишлей, эсеплени алгъадан кёре билиуню излегенди. Жарсыугъа, шёндюгю дунияда жерде кюреширге алай кёпле сюймейдиле. Аны себепли эл мюлкде керти да патриотла, бу жаны бла тёрелени тутханла эмда жерге, аны юсюнде жаны болгъан затха жюреклеринде сюймекликлери болгъанла ишлейдиле.

«Усталыгъыбызны тутуругъу билимди»

Айтхылыкъ немис фирманы башламчылыгъы бла онеки  жыл мындан алгъа бизни республикада къулакълары эшитмеген сабийлеге (ючеуленнге) операция биринчи кере этилген эди. Ма ол кюн ишни юсю бла таныгъанма Геккиланы Жаннетни.  Аны анестезиолог болгъанын, сагъынылгъан операциягъа уллу къыйын салгъанына уа  артыкъ бек да тюшюнмеген эдим, кертисин айтханда. Медицинадан узакъда, баям, барыбыз да алаймы болурбуз... Къалай-алай эсе да, ол кюн бизни республикада, энчи айтханда уа,  биринчи номерли клиника больницада, эндиге дери мында эшитилмеген, этилмеген да операция бардырылгъанды.

Ток бла жалчытыу ышаннгылы болурча

«Каббалкэнерго» компания энергетика объектлеге ремонт этерге быйылны ал жарымында 119 миллион сом къоратханды.

Театрны тарыхындан

Театр жашауну кюзгюсюдю, халкъны культура эм ниет жетишимин, сезимин, эстетика байлыгъын кёргюзтген шартды. 

Россейни аскери хайырланыргъа жарамагъан сауутланы атдырады

Россейни аскери Донецк халкъ республиканы Пески элинде Женева конвенция эркинлик этмеген термобарический сауутланы хайырланады. Бу билдириу жалгъан хапарды, аны Украинаны асламлы информация органлары бла телеграм-каналлары тохтамагъанлай жайгъанлай турадыла, деп жазады войнасфейками.рф телеграм-канал.