Календарь событий

04 августа 2022

Нальчикни жангы микрорайонларын айнытыргъа алланып

Нальчикни Мей деген жангы микрорайонун комплексли айнытыр мурат бла ДОМ.РФ федерал компания къурулуш ишлени бардырыргъа къыйматлы механизм бла жалчытырыкъды. Экинчи сентябрьде Киров атлы орамда орналгъан жангы участкаланы юсюнден торгла бардырыллыкъдыла. Аны юсюнден ГКУ «КБР-Медиа» билдиреди.

Предпринимательлени жарсыуларын эсге алгъандыла

Прохладный шахар округну бизнес-инкубаторунда бу кюнледе тюбешиу ётгенди. Аны «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны республикада бёлюмю, Прохладна районну администрациясы бла бирге къурагъанды. Жыйылыугъа КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну предпринимательствону информация-аналитика жаны бла жалчытхан бёлюмюню башчысы Фатимат Абазова, КъМР-ни Предпринимательствогъа себеплик этген арасыны келечиси Хадижа Абидова, муниципалитетни келечилери, бизнес бла кюрешгенле къатышхандыла.

Спортчуларыбыз – алчыланы къауумунда

Бу кюнледе Чебоксарыде женгил атлетикадан Россейни чемпионаты бардырылгъанды, анда эки жерлешибиз жетишимли болгъандыла

Юч жылны ичинде – 54 спорт объект

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, ахыр ючю жылны ичинде республиканы жер-жерлеринде 54 спорт объект хайырланыугъа берилгенди. Аланы къурулушлары «Демография» миллет проектни чегинде «Спорт-жашауну низамы» федерал проектге кёре бардырылгъанды.

Юйюрге жан къошулгъанны къууанчлы жумушлары

Хар халкъны миллет энчилигин ачыкълауда юйюр тутхан, юй жюрютген адетлени магъаналары уллудула. Жангы юйюр къуралгъан кюнден башлап, аны жашау жолун ызлай барсанг, халкъны адети, къылыгъы, тёрелери, ырыслары, ийнаныулары, кёлден чыгъармачылыгъы, хунери, усталыгъы да кёз аллынга келип къаладыла. Ол а миллетни узакъ ёмюрледен бери ишлене келген кесилигин энчилерге, жюрек сырын тинтирге, ангыларгъа онг береди. Малкъар халкъны миллет энчилигин, ич дуниясын баямлауда да аллай амал хайырланылса - тюзю олду. Бу материал да ол тема бла байламлыды, аны хазырлагъанда Гуртуланы Мариямны, Маремшаова Иринаны ишлери хайырланнгандыла.   

Россейлиле Мариупольда эсгертмени ууатхандыла

Россейли аскерчиле Мариупольну азатлагъан аскерчилеге жораланнган эсгертмени бузгъандыла, ала Экинчи дуния урушда немисли солдатланы   жоллары бла барадыла. Аны юсюнден Украинаны Ич ишле министерствосуну кенгешчиси Антон Геращенко билдиргенди, деп жазады войнасфейками.рф телеграм-канал.

Къабарты-Малкъарны табигъатыны ариулугъу кеплени сейир этдиреди

Республикабыз Россейге, тыш къыраллагъа да, бек биринчи, кесини бийик таулары бла белгилиди.

Гыпы айранны ким жарашдыргъанды?

Къарачайлыла бла малкъарлыла сютден кёп тюрлю ашла этгендиле. Сют промышленностьну инженер технологу Мисирланы Хасан аладан бирини –айранны, тюзюрек айтханда уа, гыпы айранны ким этгенини, шёндюледе аны сау дунияда не ат бла билгенлерини юсюнден хапарлагъанды бизге.

Министр бла тюзюнлей эфир бардырыллыкъды

КъМР-ни Регионнга оноу этген арасы (ЦУР) «Магъаналы соруула» деген рубрикада ишин тохтатмагъанлай бардырады. Аны чеклеринде министерстволаны, ведомстволаны оноучулары, республиканы районларыны жер-жерли администрацияларыны башчылары инсанладан келген соруулагъа жууапла бериучюдюле.