Календарь событий

25 августа 2022

Окъутууда жангычылыкъла аны игилендириуге бурулупдула

Республикабызны устазларыны август кенгешлери, тёреде болуучусуча, окъуу жылны аллында къуралып озгъанды. Ол быйыл алгъынча, жаланда бир кюнню ичинде жыйылыу болуп, анда докладлагъа тынгылау бла чекленип къалмагъанын да белгилерчады.

Диеталаны-жаланда врач бла келишип

Бусагъатда семизликден къыйналгъанла, арыкъ болургъа кюрешгенле кёпдюле, ала барысы да диетала тутаргъа кюрешедиле. Алай бир – бирде ол диеталаны хаталарындан больницагъа окъуна тюшедиле. Саулукъну бузмай, артыкъ килограммланы къалай кетерирге боллукъду? Аны юсюнден Санкт – Петербургда 42чи номерли больницаны участка  терапевти  Сардиянланы Азамат айтханды:

Битеукоманда эсепде - биринчиле

 Назраньда самбодан жашланы араларында «Кубок Чингиз» деген аты бла битеуроссей эришиу къуралгъанды, анга бизни республикадан Бахсанны спорт школуну келечилери къатышхандыла. Ала, алты алтын, тёрт кюмюш эм он доммакъ майдал къытып, битеукоманда эсепде биринчи жерни алгъандыла.

 Кеслерини ауурлукъ къауумларында Мухамед Жиляев, Къудайланы Ислам бла Беслан, Темирлан Каншоев, Темирлан Кочесоков, Кантемир Лотоков хорлагъандыла, хорламгъа итиниулюгю ючюн энчи саугъагъа Муса Бесланеев тийишли болгъанды. Спортчуланы тренерле Мурат Пченашев бла Султан Карамышев юйретедиле. 

Губус таш

Шауурдатдан къарап Чайнашкыны ол жагъасындан эки жюз атлам ёргеракъда Губус таш кёрюнеди. Ол тёртгюлдю, къаралдымды. Аны иги кесеги жерге кирипди. Ортасында юч челек суу сыйыннган чунгуру барды. Не жаз, не къыш , къургъакъ, жауунлу заманда да таш къууушда суу таркъаймайды. Сууну бети селю да этмейди, агъып тёгюлюп да турмайды. Татыуу мыстыракъды. Аны къатында къанатлыла кёрюнмейдиле, алайгъа къурт-къумурсха да сюркелмейди. Сууну бети жарыкъды, теренлиди бир къарышды.

Кенг да, жарыкъ да «Кюнчюк»

Нальчикни Дубки тийресинде 5-чи номерли  «Кюнчюк» сабий садны мекямы кёп жылладан бери да тарлыкъ этип тура эди. Эки жыл мындан алгъа уа анга къошакъ мекям ишленип башланнган эди да,  быйыл  толусунлай хайырланылыргъа берилгенди. Аны отоулары жарыкъдыла, жылыдыла. Юйню ичинде  уа къабыргъалада тюрлю-тюрлю жомакъланы жигитлерини суратлары кёзню къууандырадыла. Мен ары баргъан кюн бир къауум тиширыу клумбаланы тёгереклеринде ташларына тюрсюнлю бояула жагъа, эр кишиле уа тёммекчиклени кесип, аладан столчукъла,  шинтикчикле  жарашдыра тура эдиле.

Магнит-жашчыкъ чынтты жигит болур муратлыды

Омск областьдан жетижыллыкъ Коля Кругляченко устазларын, тенглерин да кесини айтхылыкъ фахмусу бла сейирсиндиргенлей турады: темирден ишленнген затла аны чархына тюз да жабышдырылгъанча «къатып» къаладыла.

Эм иги тепсегенни сайлагъандыла

Кёп болмай «Таврида.АРТ»  фестивальны баш сахнасында кавказ тепсеулени номеринден къуралгъан батлда  миллет кийимлени, маданиятны эм  тепсеулени энчиликлери бла шагъырейленирге онг табылгъанды. Анга Россейни жети регионундан:   Къабарты-Малкъардан, Къарачай-Черкесден,  Дагъыстандан, Ингушетиядан, Шимал Осетиядан эм Чеченден коллективле эм энчи тепсеучюледен жюзге жууукъ адам  къатышханды.