Календарь событий

19 августа 2022

Республикада онкология болушлукъ тапдырыу жаны бла чыкъгъан сорууланы сюзгендиле

18 августда КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосуну жамауат советини жыйылыуу болгъанды. Анга  РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосуну паллиатив медицина болушлукъну илму-практика арасыны эм Радиология араны специалистлери, Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау министерствосунда пациентлени эркинликлерин сакълагъан жамауат организацияны советини келечилери, прокуратураны, Следственный комитетни къуллукъчулары, врачла  эм жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.

 

Миллет маршрутланы къурау – туризмни айнытыуну жангы амалы

Москвада «Путешествуй!» деген экинчи турист форум къуралгъанды, анда СКФО-ну битеу субъектлери «Кавказ. РФ» къурагъан майданда кёргюзтюлгендиле. Форумгъа къатышханла мастер-класслагъа, презентациялагъа къарагъандыла, россейли регионланы бла жууукъдагъы тыш къыралланы солуу къурауда онглары бла шагъырейлленнгендиле.

Жаш фахмуланы толу айныуларын жалчытыр ючюн не этерге керекди?

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай – жашырынлыкъда. Бу сёзлени Ульмский университетни алими Альберт Циглер энчи тинтиуню бардыргъанды, алада 40 –дан артыкъ фахмулу сабийни ачыкълагъанды. Не ата-анала,неда устазла кеслерини къолларында аллай сабийле болгьанларын сезмей тургъандыла. Кертида, ол фахмулу сабийле школда орталыкъ неда андан осалыракъ окъуучулагъа саналып болгъандыла, биргелерине жашагъанла эм окъугъанла бла келишалмай, къыйын къылыкълы сабийлеге саналып тургъандыла.

Физкультурникни кюнюне – баскетболдан эришиуле

 Физкультурникни кюнюне аталып, Нальчикде баскетболдан «Оранжевый мяч» деген эришиуле бардырылгъандыла. Турнирни республиканы Спорт министерствосу, бБаскетболдан федерациясы эм спортну бу тюрлюсюнден экинчи номецли школ къурагъандыла. Анга аслам команда – 180 адам – къатышхандыла.

Алчы жерде – «Нальчик»

Бахсанда регбиден тёрели эришиу бардырылгъанды, ол спортну бу тюрлюсюню ветераны Михаил Суановну хурметине аталгъанды. Эришиуню шахарны администрациясы, «регбиги Цюг» академиясы бла республикалы федерациясы къурагъандыла.

Халкъ жырланы ариу байрамлары – къууанчлы халда

Къабарты-Малкъар Республиканы къуралыууну 100-жыллыгъын эм Россей Федерацияны халкъларыны маданият хазналарыны жылын белгилеуню чеклеринде бу кюнледе буруннгу халкъ жырланы «Мени Ата журтум – мени жырым» деген фестивальлары озгъандыла. Ала эки белгили жырчы Зарамук Кардангушевни эм Отарланы Омарны атлары бла бардырылгъандыла, къураучулары КъМР-ни Маданият министерствосуду.

Сайлаууна ыразыды, жетишимлери кёллендиредиле

Илму жаны бла ышандыргъан жаш алимлерибизден бири Байкъазыланы Артур озгъан жылда «Синтез простых ароматических полиэфиров с кетоксиматными фрагментами и композиты на их основе»  деген темагъа химия илмуланы кандидаты даражагъа диссертациясын жетишимли къоруулагъанды. Андан сора да, ол 50-ге жууукъ илму ишни авторуду. Аладан беш статьясы ВАК-ны тизмесине кийирилген изданиялада басмаланнгандыла. Дагъыда тёртюсю «Скопус» эмда «Web ot Scince» Халкъла аралы  журналлада чыкъгъандыла.

 

Исси кюнледе сакълыкъ бютюн изленеди

Августну бу кюнлери болмагъанча къызыулукъ бла энчидиле. Адам, жаныуар да кеси кесине жер тапмагъанлай, салкъынны излеп къыйналадыла. Аны себепли бир къауум белгили амалланы къатлап эсигизге салабыз, сиз кесигизни сакъларча.

 

Республиканы жюзжыллыгъын аталгъан байрам жумушла

Россейни эмда Европаны эм бийик тёппесине бир кезиуге аслам халкъ чыгъаргъа умутлуду: КъМР-ни 100 жыллыгъына аталгъан Эльбрусиада-2022 бу кюнледе ётерикди. Минги-Таугъа Москвадан, Санкт-Петербургдан, Нальчикден, Иркутскдан, Краснодардан эмда талай башха шахарладан жюз чакълы бир альпинист ёрлерикдиле. Ала эки къауумгъа бёлюнюп чыгъарыкъдыла ары. Шёндю къонакъла акклиматизацияны ётедиле, жолгъа уа 19 августда тебирерикдиле.

Мариупольда россейли аскерчиле адамла жашагъан журтлагъа УР-77 сауут бла атдыргъандыла

Мариупольда энчи операция  баргъан кезиуде россейли аскерчиле мамыр адамла жашагъан жерледе УР-77 сауутну хайырланнгандыла, аны бла инсанлагъа аманлыкъчылкъ ишлени этгендиле, деп билдиргендиле украинлы асламлы информация органла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм канал.