Календарь событий

08 августа 2022

Жигит аскерчи жашыбыз бла ёхтемленебиз

Россейни Къорууланыу министерствосу бизни жерлешибизни жигитлигини юсюнден билдиреди.

Окъутханларына, ёз аналарыча, къайгъыра

Отарланы Халимат Къыргъызстанда туугъан тёлюденди. Атасы Бапыналаны Юсюпню бла анасы Сакинатны (Маглуладанды) уллу юйюрлеринде ёсгенди. Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора,  ала Кёнделенде тохташадыла. Сабийлери ахшы билим алырларына къайгъыргъан таматала аланы элде интернатха бередиле. Ары жюрюселе,  орус тилге иги юйренирикдиле, артда окъуугъа да къыйналмай кирликдиле деген акъылда. Болсада гитчеле кюндюз анда тургъанлыкъгъа, ингирде юйге келгендиле.

Бердянскде полицияны мекямыны аллында топ атылгъанды

Бердянск шахарны полициясыны мекямыны аллында топ атылгъанды. Аны украинлы партизанла толтургъандыла деген информация телеграм- каналлада кенг жайылады, деп билдиреди войнасфейками.рф телеграм-канал.

Республиканы байрамына – жангы скверле, сыйдам эмда жарыкъ орамла

Къабарты-Малкъар Республика къуралгъанлы 100-жыллыкъ байрамгъа хазырланыу къыстау барады. Къууанчлы ишле 10 сентябрьде бардырыллыкъларын эсигизге салабыз. Юбилейге хазырланыуну чеклеринде Нальчикде «Шахарда тап онгла къурау» деген федерал проектге кёре жамауат тийреле тапландырыладыла, ол санда жети жангы сквер да хайырланыргъа берилликди.

Таучулукъ миллетибизни къанындады

Таулула таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген малкъар халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды. Таугъа чыгъыу неда таугъа ёрлеу, тауну жашаууна, табийгъатны ёхтемлигине кёре болады.

Таза жюреги, керти фахмусу бла игиликге къуллукъ этгенди

Къабарты-Малкъарны халкъ жазыучусу Токумаланы Жагъафар дуниясын алышдыргъанлы быйыл он жыл толлукъду. Ол малкъар адабиятда энчи, белгили ыз къойгъан жазыучуланы санында эди. 1985 жылда Токума улугъа республиканы литературасыны айнытыугъа салгъан къыйыны ючюн КъМР-ни Баш Советини Президиумуну Сыйлы грамотасы берилгенди. Ол Къабарты-Малкъарны искусстволарыны сыйлы къуллукъчусуду. 

 

Бу айда кюч алгъан законла

Пенсиячыланы талай категориялары уллуракъ пенсия аллыкъдыла, кеслери алларына иш къурагъанлагъа эсепге тургъан женгилирек боллукъду, налог вычет студентлеге да берилликди, уллу компанияла уа тазирни орунуна эсгертиу алып къутулургъа амал табарыкъдыла. Бу материалда августда кюч алгъан жангы законланы юсюнден айтайыкъ.

«Жашаууму туугъан республикамда ётдюрюрге сюеме»

Диана Оздоева «Мисс КБР» конкурсда ючюнчю жерни алгъанды, модель болуп ишлейди, кёп тюкенле рекламаларында аны кёрюрге сюедиле.