Календарь событий

26 августа 2022

Кюз артыны аламат жыйымдыгъы

Миллет музейде  Къабарты – Малкъарны Суратчыларыны биригиую къурап, «Кюз – 2022» деген тёрели кёрмюч  ачылгъанды.Анда жюзден артыкъ иш барды. Бояулу суратла,  кийиз, чеканка, эмаль, агъачдан, темирден этилген затла – барысы да къараучуланы сейирсиндиргендиле.

Чынтты генерал

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Радиомаяк хайырлылыгъын кёргюзтгенди

«Эльбрусиада-2022» фестивальны ётдюрюуню чегинде къыйын хауа болумлада 4700 метр бийикликде радиомаякны сынау болгъанды. Ол ачыгъан адамны къайда тургъанын беш метр радиусда кёргюзтеди, билдириуню уа КОСПАС-САРСАТ халкъла аралы координация ара МЧС-ни регионда бёлюмюне оналты минутну ичинде иеди.

Жангы ауурлукъда жангы жетишим

Билдиргенибизча, бюгюнлюкде спортну жай тюрлюлеринден Битеуроссей спартакиадала ётедиле. Алада дзюдочу жашыбыз Мисирланы Исмайыл бла Локияланы Жамболат жетишимли болуп, бизни «алтын» эм «кюмюш» бла къууандыргъандыла. Орта кюнню ингиринде уа Къазан шахардан энтта да  бир иги хапар келгенди. Арт жыллада атын иги бла айтдыра келген гёжефибиз Россейни эки кере чемпиону Шауаланы Малик эришиулени финалына чыкъгъанды.

Бюджет ахчаны хуржуннга ургъанды

РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны келечилери МВД-ны сотрудниклери бла бирге  экономика жаны бла бузукълукъланы ачыкълар хыйсап бла бардыргъан оператив-излеу ишлени кезиуюнде коммерция организацияладан бирини таматасы бюджетден аслам ахча урлагъанын ачыкълагъандыла. 

«Бу жашау жолну энтта да ётерге буюрулса, алгъа таукел барлыкъ эдим»

Белгили штангачы Хаджи-Мурат Тырныауузда 1985 жылны 27 мартында Аккайланы Магометни бла  Фатиманы юйюрлеринде туугъанды. Спорт бла кюрешип гитчелигинден башлагъанды – беш жылында атасы аны спорт секциягъа элтгенди. Хаджи-Мурат жюзюуден башлагъанды, артда боксдан, каратеден жарау этгенди. Штанганы уа умутландыргъан гёжеф онбир жылында алгъанды эм, спортну бу тюрлюсю анга жуукъ болгъанын ангылап, кесин саулай да анга жоралагъанды. Аллах берген фахму, къадалып кюрешиу, ахшы тренерлени къолуна тюшгени - спортчуну жетишимлилигини мурдорудула. Битеу бу шартла Аккай улуну халисинде болгъандыла.