Календарь событий

10 августа 2022

Жигерлиги ючюн - Алтын жулдуз

1966 жылда Чыгырланы Магометни къызы Шамкъызгъа Социалист Урунууну Жигити  деген ат атауну юсюнден СССР-ни Баш Советини Президиумуну Указы чыгъады. 

Анабызны гыржыны

Бизни сабийлигибиз бюгюнлюкде кинода окъуна кёрюрге онг болмагъан кёп хычыуун затладан толуду. 

Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды.

Адамлыгъы, иши бла да сый тапханды

Бир жол Черек районну Къашхатау элинде баргъанымда,  бир эрттегили танышыма тюбейме. 

Эсде къалгъан жарыкъ такъыйкъала

Адам сабийлигинде кёргенни унутмайды деп бошдан айтыла болмаз.

Эм кючлю спортчуланы бирикдирликди

Россейде спортну жай тюрлюлеринден спартакиада башланнганды, ол 10 августдан 2 октябрьге  дери бардырыллыкъды. 

Россейни биринчилигинде тутушурукъдула

  Грозныйде дзюдодан СКФО-ну биринчилиги бардырылгъанды, анга округну регионларындан 18 жыллары толмагъан 600 жаш бла къыз къатышхандыла.

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла байламлыкъ жюрютедиле

Херсонда жашагъанла украинлы аскер бла къаты байламлыкъ жюрютедиле. Аны юсюнден украинлы телеграм-каналла энчи аскер операциягъа къатышхан блогер Анатолий Дремов айтханды, дейдиле. Бу билдириу толусунлай жалгъан хапарды, аны войнасфейками.рф телеграм-канал жазады. 

Кёп сабийли юйюрлеге тийишли пособияла

Баладан ауурлулукълары болгъан аналагъа бла ата-аналагъа ахча себепликни асламысы Социал страхованияны фондну (ФСС) юсю бла этиледи. Аны ишчилери эм кёп тюбеген соруулагъа жууапла бередиле.

«Мир» карточкала тап ишлерча

Банк карточка бла тёлерге онг берген POS-терминалла эмда башха программа-электрон затла чыгъарыучу компания кесини оборудованиясын «Мир» тёлеу система бла тынгылы ишлерча этгенди. Энди ол затла хайырланыргъа жараулу болжалы чыкъгъан быллай карточкаланы алгъынча аллыкъдыла. Аны себепли банкланы къоранчлары азыракъ боллукъду, деп айтылады Объясняем.рф сайтда.