Календарь событий

03 августа 2022

Харбызла тюрлю-тюрлюдюле, алай аланы сайлауну жорукълары бирди

Харбызланы кезиую башланнганды. Аланы биринчи къаууму июльну ахырында сатылынып башлайдыла.  Жамауатда Астраханьны харбызлары эм игилеге саналадыла. Алай бизни тюкенлерибизде бла базарларыбызда Узбекистандан, Къытайдан, Тюркден келтирилгенле да тюбейдиле. Тергеулеге кёре, Тюркде бу кёгетден бир жылгъа беш миллион тоннагъа дери ёсдюредиле. Ма аланы кёребиз биз тюкенледе къыш окъуна. Бизни къыралда уа аладан жай кезиуде 200 минг тоннадан артыкъ сатылады.

Жолланы жангыртыуну баш борчха салып

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Регион, муниципал эм жер-жерли магъаналы автомобиль жолланы жангыртыу»  федерал проектни бардырыргъа   къырал бюджетден 300 миллион сом бёлюннгенди. Жууукъ заманда аны хайыры бла онбир жолгъа тынгылы ремонт этилликди.

Тазалыкъ - ахшы экологияны баш жоругъу

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню башламчылыгъы бла алгъаракъда Нальчикде «оБЕРЕГАй» деген кезиулю экология акция ётгенди. Анга республиканы сабий экология-биология арасыны келечилери къатышхандыла, КъМР-ни Жарыкъландырыу эм илму министерствосу да себеплик этгенди. Бу ишни баш магъанасы суу къолайлыкъны сакъларгъа кереклисине жамауатны эсин бурургъады, ёсе келген тёлюню да табийгъат байлыкълагъа аяулу кёзден къараргъа юйретиргеди, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Жууаплылыкъларын терен сезип

 «Газпром газораспределение Нальчик» компанияны авариялы-диспетчер бёлюмлерине быйылны биринчи жарымында кёп къалмай 4,9 минг заявка келгенди. 

Къайнар жау жанып тебиресе не этерге керекди?

Исси тауада къызгъан жау жанып тебиресе, кёзню къагъып ачхынчы ол олсагъат юйге от салыргъа боллукъду. Алай нек болуучусун, андан сакъланырча не этерге кереклисин КъМР-ни от тюшюуге къажау–къутхарыу службасыны Нальчик шахар округда профилактика жаны бла бёлюмюнден билдиргендиле.

Болушлугъун ёз жамауатыбызгъа тапдырыр муратлыды

Былтыр Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина факультетини багъыу иш бёлюмюн къызыл дипломгъа тауусхан студентлени арасында таулу къыз Мустафаланы Фарида да болгъанды. Ол ариу тау элибизде – Тёбен Чегемде туугъанды. Школну да мында айырмалы, алтын майдал бла бошагъанды.

Айтхылыкъ жырчы бизни шахарны жаратхан болур эди

Белгили жырчы Фёдор Шаляпинни сейир ауазына, ёнюне, фахмулулугъуна жер башында асламла баш ургъандыла, ол ата журтлу, битеудуния маданиятда кесича энчи, айырмалы ыз къойгъанды. Аны юсюнден Владимир Кодзоковну «Певцы земли родной» деген китабында да бир бёлюм барды. Биз да бу материалны анга таянып хазырлагъанбыз.

Тохтаусуз тюшле кёрюу – мыйы солумагъаныны шартымы огъесе белгими?

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди. 

Россей Украинада америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды

Россейни аскери Украинада HIMARS деген америкалы ракеталаны бирин да къурутмагъанды. Аллай билдириуню Американы Сауутланнган кючлерини келечиси билдиргенди, деп жазады Reuters информ-агентство. Бу хапар ётюрюк болгъаныны юсюнден войнасфейками.рф Телеграм-канал басмалайды.