Календарь событий

07 августа 2022

Аланы бийик таула бирикдиредиле

Минги тауда альпинизм айнып башлагъанлы иги кесек заман ётгенди. 

Кеси – гитчечик, хайыры уа – уллу

Къабарты-Малкъарда СберМедИИ компанияны  диагностиканы бардыргъан «Цифралы ФАП»  мобил аппаратын  сынарыкъдыла. Ол  фельдшерлени бла врачланы ишлерине ахшы себеплик этерикди. Аны биринчи заманда Прохладныйни ара больницасында ишлетип кёрлюкдюле. 

Фадауан тауланы чыгъышы

Бу сурат Малкъар ауузунда Фадауан тауланы аллында алыннганды. Фадауан таула Малкъаргъа  бара, тешикледен ётгенлей, Зылгы къаялагъа жетип тохтайды. Шёндю Фадауанны не болгъанын кёпле биле болмазла. Малкъарны кесинде жашагъанладан да ол дюгер сёздю дегенле да бардыла. Алай бу таулу сёздю. Бурун адамла чабырла кийген заманда цифи хансны къурутуп, чабырла тюбюне салып, алай кийип болгъандыла.

Булут ичинде ауаз

Колхозланы, совхозланы заманларында бола тургъан ишди. Эр кишиле ара мюлкде Сары-Тала жайлыкъда мал аш хазырлайдыла. Танг жарыгъы бла турадыла, чыкъ къуругъунчу чаладыла. Асхут заманда бираз солуйдула, андан сора уа хазыр дырынларын жыядыла.
 
Кенг биченликде жангы чалыннган дурула, берлакъда уа гебеннге жыйыллыкъ батанла. Къошха жууугъуракъ жерде уа лыппырла, гебенле, антаула окъуна сюеледиле.