Календарь событий

09 августа 2022

Ийнаныулугъун тас этмей жашагъанды

Хасания элде жашагъан Мамайланы  Цофанны жашы Мухтарны юсюнден мен эшите-эшите тургъанма, танышхан а редакцияда этгенме. Ол  газетге диннге, сабийлеге жораланнган бир къауум назмусун келтирген эди. Газет  аланы  басмалайды. Мени  эсимде уа аны  адамлыкъ, огъурлулукъ шарты къалгъан эди.

Сатыу-алыуну кенгертиу – импортну алышындырыуну амалларындан бири

КъМР-ни Башчысында Экспорт советни бу кюнледе болгъан жыйылыуунда  аны ишини эсеплери чыгъарылгъандыла. Анда белгиленнгенича, республикабыз 66 къырал бла сатыу-алыу  байламлыкъла жюрютеди, аны бла бирге экспорт жаны бла жумушланы 32 къырал бла бардырады. Къабарты-Малкъардан экспортну 83 проценти чакълы бири СНГ-ни къыралларына барады. Тышына асламысында аш-азыкъ товарла, темир эмда андан этилген затла, машинала ишлеуге керекли продукция, химия промышленностьну продукциясы, агъач жибериледиле.

Малкъар театрны биринчи директору

Акъайланы Хажи-Мырзаны жашы Къасым, театр искусствону юсю бла Москвада ГИТИС-де административ бёлюмде окъуп, бийик билим алгъан биринчи таулу жаш, 1910 жылда Булунгуда туугъанды.

Ишде жетишимни мурдору билимди

ООН къурап, хар жыл сайын 15 июльда жаш тёлю чемерликни халкъла аралы кюню белгиленеди. Бу кюннге жоралап, къыралланы Правительстволары жаш адамланы иш бла жалчытыугъа, аланы жашау болумларын игилендириуге бютюнда уллу эс бурсала тийишлиди, деп айтылады организацияны билдириуюнде. Анда уа билимни да магъанасы чертиледи.

Билимни магъанасы

Харьков областда телеканалны ишчисин тутхандыла

Харьков областда жер-жерли телеканалны ишчисин тутхандыла, ол Россей Федерацияны Сауутланнган кючлери жанлы агитация плакатланы къурап эм жайып айланнганды. Ол киши Россейни Къорууланыу министерствосу бла келишип агитацияны алай этгенди, деп билдиредиле украинлы асламлы информация органла. Аны юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.  

Ёлгенни пенсиясы - жууукъларына

Россейни Пенсия фондуну регионда бёлюмю ауушхан адамланы пенсиягъа жыйылгъан ахчаларын (аны накопительный кесегине) жууукъларына тёлеу ишни тамамлайды. Бу иш Россейни Правительствосуну 711-чи номерли бегимине кёре тохташдырылгъан жорукълагъа тийишлиликде бардырылады.

Сабан ишлени бардырыргъа танг себеплик

Юсюбюздеги жылда сабан ишлени бардырыргъа Россельхозбанк агропромышленный ткомплексде уруннганлагъа 958 миллиард сом ёнкюч бергенди. Ол кёрюмдю озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде 3,4 процентге кёпдю, деп билдиреди финанс учрежденияны Къабарты-Малкъар Республикада бёлюмю.