Календарь событий

15 августа 2022

Хыйлачыланы ауларына энтта да биреу тюшгенди

МВД-ны Нальчик шахар округда Управлениясына 11 августда бу жерли 35-жыллыкъ жаш келип, заявление жазгъанды. Ол билдиргеннге кёре, анга ким эсе да сёлешип, кесин банкны ишчисиме, ахчангы «къоркъуусуз счётха» кёчюрюрге керекди дегенди. Жаш а, анга ийнанып, 1814000 сомун ол айтхан счётха кёчюргенди.

Республиканы налмасы – Гийбаш кёл

Гийбаш кёл жалпакъ ташланы юслеринде 3145 метр бийикликде орналады, тёгерегин а тау тикле къуршалайдыла. Анга жол Огъары Малкъардан башланады. Чайнашки сууну жагъасы бла 12 километр барылады, жолда отлай тургъан атланы, якланы, булутла тюбюнде учхан къушланы кёрюрге боллукъду. Кёлде сууну тюрсюню ючюн а аны кёк бла тенглешдиредиле.

Таулагъа ёрлерге юйреннгендиле

Августну биринчи жарымында Шхельда лагерьни мурдорунда «Къоркъуусузлукъну школу» жаш тёлю билим бериу проектни чегинде башланнган альпинист хазырланыуну курсу бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны окъуучуларындан сора да, Орус география обществону 8 региондан бёлюмлерини келечилери къатышхандыла. Къыралны жер-жерлеринден битеу да 200 заявка келгенди.

Къабарты-Малкъарны аш этиучюлери – экинчи жерде

Къабарты-Малкъарны командасы «Кунак-2022» фестивальда экинчи жерни алгъанды. Анда 10 региондан аш этиучюле кубок ючюн эришгендиле. 

Бек башы - сабийле ариу къылыкълы болуп ёсерча этиудю

Улбашланы Джамиля, Холаланы Алийни къызы,  кёп жылланы ичинде кесини устазлыкъ фахмусун Хасанияны Фрийланы Рамазанны атын жюрютген 16-чы номерли школуна жюрюген сабийлеге береди. Тутхан ишин жюреги бла сюйгени аны бет жарыкълы  этеди, миллетине жараргъа, кёбюрек хайыр келтирирге  итиндиреди. Аны бир уллу ыспас алайым деп  угъай, келир  заманлада жашарыкъ тёлю билимли да, адепли да болуп ёсерине, кесини ана тили, ата-бабаларыны адет-тёрелери бла дайым ёхтемленип туруруна себеплик этер ючюн къолундан келгенни аямайды.

«Жашауум устазлыкъгъа тюшюрюп келтирип къойгъанды

Мёчиланы Маликни жашы Магомет Хасания элни 16-чы номерли орта школунда физкультурадан устаз болуп ишлейди. Кеси да устаз юйюрденди. Атасы Малик, жаннетли болсун, кёп жылланы школгъа директорлукъ этип, бет жарыкълы ишлеп тургъанды. Анасы Любовь а кёп сабийни орус тилни бла адабиятны сейир дунияларына тюшюндюргенди. Бусагъат заманда аланы элде ариу сёз бла эсгередиле.

Къан къалын болмазча – сууну ичерге унутмазгъа

Специалистле тохташдыргъанларыча, адам кюннге бек азындан эки литр суу ичерге керекди. Былайда сёз таза сууну юсюнден барады. Медицина жорукълагъа тийишлиликде, сууну кюнню ичинде 18:00 сагъатха дери ичерге тийишлиди, андан кеч къалсагъыз, кече терк-терк къобаргъа тюшерикди, эрттенликге уа бетигиз кёбюп чыгъарыкъды. Эм игиси, биринчи стаканы тюз да уяннганлай, ауузланнгынчы ичсегизди, ол чегилени ишлетип башларыкъды. Ахыр стакан сууну уа - жата туруп. 200-500 миллилитр суу абадан адамны кече къобартырыкъ тюйюлдю, алай къанын жукъартыргъа уа себеплик этерикди.

Алгъын тёлюден ахшы юлгю алып жашайдыла

Хасания бла Къашхатау таба онбир-онеки къычырым барып, Хеу сууну  эки жанында орналыпды Герпегеж. Аны къуралгъаныны юсюнден элде абаданла айтып эшитгеними билдирейим.

Россей мариупольчу къачхынчыланы артха ашырады

Россей мариупольчу къачхынчыланы артха кёчюреди. Аны юсюнден Мариуполь шахарны администрациясыны башчысыны алгъыннгы кенгешчиси Петр Андрющенко айтханды деп, оппозициячы Любовь Соболь билдиргенди. Бу билдириу толусунлай жалгъан хапарды, аны войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.