Календарь событий

16 августа 2022

Бизнесге не жаны бла да себеплик этерге

Кёп болмай Къабарты-Малкъарны  бизнес-инкубаторунда республиканы  прокурору Николай Хабаров Нальчикни предпринимательлери бла тюбешгенди. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан билдиргендиле.

Украина Кърым кёпюрню атдырыргъа Великобританияны Къоруулау министерствосу бла сёлешгенди

Украинаны клечилери Кърым кёпюрню атдырыргъа Великобританияны Къоруулау министри Бен Уоллес бла планла салгъандыла. Аны юсюнден Украинаны Огъаргъы радасыны депутаты Алексей Гончаренко айтханды. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

КъМР-ни Башчысы Элбрус районда болгъанды, талай социал магъаналы объектледе халны да кёргенди

Билдиргенибизча, 5 августда  Тырныауузда Гирхождан суу бла ырхы  тюшгенди. Ары дери ырхы ыз тазаланнганыны хайырындан, ол уллу хата салмагъанды.  Бу кюнледе уа КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Элбрус районнга барып,Тырныауузда  Гирхожан сууда ырхыны ётдюрген ыз не халда болгъанына къарагъанды, миллет проектлеге бла федерал программалагъа кирген къауум объектни да жокълагъанды. КъМР-ни Башчысы  дагъыда Элбрус районну администрациясыны таматасы Сотталаны Къурман бла муниципалитетни социал-экономика айныууну онгларыны юсюнден сёлешгенди.

«Ёсюп келген тёлюню халкъыбызны хазнасындан ангылауу болса сюеме»

Россейни халкъ устасы (2001 ж.) Жангуланланы Хамзатны жашы Ибрагимни бусагъатда да тутадыла адамла эслеринде, ол этген агъач аякъланы, таякъланы неда ол фотоаппарат бла алдыргъан суратланы сюйюп, сыйлап сакълайдыла юйлеринде.

 

Хатасы хайырын унутдургъан битим

Эки жюз жыл мындан алгъа кендирден бла гетенден жарашдырылгъан товарла Россейге тюз шёндюгю нефть неда газча аллай магъананы тутхандыла. Британияны тенгиз флотуну бу затлагъа излемини кёп къалмай барын да бизни къырал жалчытып тургъанды. Совет Союзда колхозланы да кендир бек байыкъдыра эди. Алай 1961 жылда СССР ООН-ну наркотиклери 0,2 процентден артыкъ болгъан битимлени эмда кендирни кесин да ёсдюрюуге чек салгъан конвенциясына къошулады. Андан сора быллай сабанланы саны таркъайып башлайды.

Гитчеге эм уллугъа да хайырлы амал

 Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

Эришиуледе – хорламлы, жашауда – юлгюлю жаш тёлюбюз

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

Дуния башында бек бай жаныуарла

Шимал Италияда жауун тюбюнде жибий айланнган Джерри атлы киштик балачыкъны эсине тюше болурму эди ол бир заманда байыгъып, жангылыкъланы жулдузу боллугъу? Не хазна. Ол кимден къалгъан ашха да ыразы эди. Аны бир халал италиялы юйюр кесине алгъанда уа, къууанчыны чеги жокъ эди.

Телефоннга тирелген водитель эсиргенден эсе къоркъуулуду

Водительле руль артында олтуруп, телефоннга къарап барыргъа ёч болгъанларын бек осал къылыкъгъа санарчады. Кёпле жолгъа бир-эки секунд къарамагъанлыкъгъа хазна зат болмазлыкъ сунадыла. Алай кесигиз сагъыш этигиз: бу заманны ичинде, 60 километр къызыулукъ бла баргъан машина 16,5 метр ётеди!  Битеудуния саулукъ сакълау организацияда (ВОЗ) айтханларына кёре, руль артында телефон бла сёлешип баргъан адамгъа авариягъа тюшер къоркъуу тёрт кереге кёбейеди.