Календарь событий

31 июля 2022

Ата журтубузну чеклерин «Къабарты-Малкъар» да къоруулайды

Июльну ахыргъы ыйых кюнюнде Россейде Аскер-тенгиз флотда къуллукъ этгенле кеслерини профессионал байрамларын белгилейдиле.

Карка-Таш бла Кукурт къая

Тауда атсыз таш, агъач да жокъду, дейдиле. Аланы хар бирини бирер тауруху. Къысха хапарыбызда аллай бир ташны  бла къаяны юслеринден айтайыкъ.

«Бу ауруу бир бирибиз ючюн жууаплы болургъа юйретгенди»

Къабарты-Малкъарны Саулукъ сакълау министерствосунда бу кюнледе ётген брифингде РФ-ни  Саулукъ сакълау министерствосуну СКФО-да баш инфекционисти Марина  Иванова бла регион ведомствону сабийлеге медицина болушлукъ этиу жаны бла бёлюмюню таматасы Юлия  Шогенова жайны ахырында бла кюзде коронавирусдан сакъланыр ючюн не мадар этилгенини  юсюнден айтхандыла. 

Ёхтемленебиз, ышанабыз!

Спортчуларыбызны араларында Россейни, Европаны, дунияны чемпионлары, Олимпиада оюнланы призёрлары да бардыла. Республикада биринчи болуп ауур атлет Аккайланы Хажи-Мурат а Олимпиада оюнлагъа эки кере къатышханды, кюмюш эмда доммакъ майдаллагьа тийишли болгъанды.