Календарь событий

31 августа 2022

«Жангыдан сайларгъа тюшсе эди, энтта да бу усталыкъны айырлыкъ эдим»

Къазийланы Фатимат, Холамханланы Хакимни  къызы, Къашхатауну район больницасыны   сабий бёлюмюнде уруннганлы  къыркъ тёрт жылдан атлагъанды. Ол бийик категориялы медсестрады. Ишин тынгылы билген, анга кертичилей къалгъан адамды. «Жангыдан сайларгъа тюшсе эди, энтта да бу усталыкъны айырлыкъ эдим. Анча заманны ичинде не бек къыйналгъан кезиуюмде да сокъуранмагъанма. Башха усталыкъгъа кесими келишдиралмазлыкъ сунама»,-дейди.

Сабийлеге къутхарыучуладан - саугъала

Жангы окъуу жылны аллында Прохладна районну от ёчюлтюучюлери «Окъуугъа барыргъа болуш!» деген акцияны бардыргъандыла.

Жашау журтла бла болумну игидендирир ююнч

Россельхозбанк эл жерледе жашау журтла бла болумну  игилендирирге жылгъа 3,25 процент ставка бла ёнкючге заявкаланы жангыртханды. Программа Эл мюлк министерстводан субсидия бёлюннгенден сора ишлеп башлагъанды. Аны юсюнден бизге финанс учрежденияны пресс-службасындан билдиргендиле.  

Байрамгъа - жангы социал объектле бла

Чегем район Къабарты-Малкъарны Къыраллыгъыны бла  Билимни кюнюне жангы социал объектлени ачылыуу бла тюберикди,- деп билдириледи муниципалитетни администрациясыны пресс-службасындан.

Жашау жоругъу – тёгерекде халны игилендирир ючюн, къолдан келгенни аямазгъа

Бу кюнледе юбилейин Элбрус районну халкъны социал жумушларын жалчытыу комплексли арасыны социал-турмуш бёлюмюню башчысы, республиканы Парламентини депутаты, Коммунист партияны жер-жерли бёлюмюню биринчи секретары Хасаитланы Лиза Локмановна белгилегенди.

Мектепледе тинтиуле бардыргъандыла

Жангы окъуу жылны аллында РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны надзор эм профилактика управлениясыны къуллукъчулары республиканы билим бериу учрежденияларында тинтиу ишле бла болгъандыла.

«Художникни къол жылыуу, назик сезими, жюрек талпыныуу бла къуралгъан чыгъарма - олду искусство»

Моттайланы Карина КъМКъУ-ну дизайн колледжинде живописьден, технологиядан дерсле береди.

«Манга хар заманда да кесимден таматаракъла бла тутушургъа тюшгенди»

Тырныауузчу гёжеф Заур Курамагомедовну эм уллу хорламы 2012 жылда Лондонда Олимпиада оюнлада грек-рим тутушуудан доммакъ майдалны алгъаныды. Ары дери ол дунияны чемпионатында ючюнчю болгъанды, Европаны Софияда бла Бакуда чемпионатларыны кюмюш эм доммакъ призёруду, Россейни эки кере чемпионуду. Жетишимлери ючюн анга «За заслуги перед Отечеством» орденни майдалы берилгенди, Россейни спортуну сыйлы устасы деген ат да аталгъанды.