Календарь событий

06 августа 2022

«Озгъан жашау жолуму жангыдан ётерге тюшсе эди, арсарсыз энтта аны сайларыкъ эдим»

 Аккайланы Хажи-Мурат, ауур атлетика бла кюреше, 2004 эм 2008 жылладагъы Олимпиада оюнлада кюмюш эм доммакъ майдалланы алгъанды. 2011 жылда дунияны чемпионатында хорлап, «World Weightlifting» журналны сайлауу бла дунияны эм иги ауур атлетчисине саналгъанды. Физкультураны эм спортну айнытыугъа салгъан уллу къыйыны, бийик жетишимлери ючюн «Ата журтну аллында къыйыны ючюн» орденни биринчи эм экинчи даражалы майдаллары бла саугъаланнганды

Эсгериуле жолунда игиликле

Школну, башха окъуу юйлени бошагъанланы да, жылла ётгенден сора, бирге жыйылып, окъуу жылланы, устазланы эсгериучюлери ариу тёреге айланнганды.

Усталыгъы бла ыспасха, хурметге да тийишли

Кеслерини билимлерин, заманларын да аямай, адамлагъа, аланы сабийлерине, жууукъ-ахлуларына болушлукъларын тийдирип тургъан врачларыбыз асламдыла, къудуретни ахшылыгъындан. Медицина илмуланы кандидаты, республикалы сабий клиника больницаны консультация-диагностика поликлиникасыны башчысы, невролог Улбашланы Асият да аллайларыбыздан бириди.