Календарь событий

20 августа 2022

Миллет энчиликни ким къалай ангылайды

«Машук-2022» Битеуроссей жаш тёлю форумда «Биз барыбыз да Россейбиз» деген стратегиялы сессия ётгенди. Аны Жаш тёлюню федерал агентствосу «Халкъла кёпдюле – Ата журт а бирди» деген проект бла бирге къурагъандыла. Анга къатышханла миллет энчиликни, Россейни халкъларыны бирге байлашханларыны, Шимал Кавказда тюрлю-тюрлю миллетлени бла динлени келечилерини бирге жарашып жашагъанларыны аламат юлгюлерин сюзгендиле.

Керти жангылыкъланы билдириу – журналистни баш борчу

Железноводск шахарны Маданият арасында Россейни журналистлерини союзу «Инфорум» бардыргъанды, анга къыралны жер-жерлеринден редакторла, корреспондентле, политологла бла эскпертле къатышхандыла. 

Нальчикде – эм уллу маданият фестиваль

Бу кюнледе «Синдика» отельде «Kavkaz music fest»  фестивальгъа жораланып  пресс-конференция бардырылгъанды. Байрам  25-27 августда Нальчик шахарны  Жашил театрында  ётерикди. Быйыл ол биринчи кере ётерикди. 

Тюзлюгю, фахмулулугъу бизге бюгюн да юлгюдю

Шауаланы Черууну къызы Миналдан, «КъМАССР-ни маданиятыны сыйлы къуллукъчусу» деген атны алгъан биринчи таулу тиширыу, халкъыбызны таныулу адамларындан бири эди. Аны миллет адабиятха, маданиятха салгъан къыйыны уллуду. Юзюклери Уллу Ата журт урушха дери малкъар тилде чыкъгъан альманахда басмалансала да, китап болуп чыкъмагъан, алай а биринчи таулу романны авторуду эм таулулада биринчи бийик билим алгъан тиширыуду – 1933-1937 жыллада Москвада педагогика институтда тарых бёлюмде окъугъанды.