Календарь событий

29 августа 2022

Къайсы заманлада да халкъы бла бирге болургъа излегенди

Чегемни белгили адамлары не заманда да болгъандыла. 

«Усталыгъыбызны тутуругъу – иги ниетлилик бла тёзюмлюлюк»

Къайсы усталыкъ да, кесича, хурметге тийишлиди. 

Уллу-гитче да солурча ахшы онгла къураладыла

Республиканы 100-жыллыкъ  юбилейини аллында кёп ахшы тюрлениуле боладыла. 

Республикада 500 мингден аслам адам солугъанды

Республикада арт кезиуде жангы турист маршрутла къураладыла, жолла тапландырыладыла, туризм инфраструктура айнытылады. Ол барысы да адамланы солууларын Къабарты-Малкъарда ётдюрюрге кёллендиреди. Курортла эм туризм министерстводан билдиргенлерине кёре, быйылны жангыз да биринчи жарымында регионда 500 мингден аслам турист солуп кетгендиле.

Окъуучула, устазла да ашыгъып сакълайдыла

Кёп болмай Бахсан  районну администрациясыны башчысы   Артур Балкизов, муниципалитетде  билим учрежденияланы жангы окъуу жылгъа хазырлыкъларын билир хыйсап бла ишчи жолоучулукъгъа чыкъгъанды. Аны чеклеринде профильли  управленияны келечилери бла бирге  Жанхотияны орта   школунда да  болгъанды.

Тазалыкъны сакълау кимни борчуду?

Республикада, саулай къыралда да кир-кипчик бла байламлы къыйын болумну юсюнден билдириуле, дайым чыгъа, жамауатны сагъайтадыла. Кёп къатлы юйлени, кафелени арт жанларында, бютюнда уа сууланы жагъаларында къылыкъсыз тёгюлген багуш кёзге, айхайда, ариу кёрюнмейди. Ингирде паркга барсанг, шинтиклени тёгереги тюкюрюкледен бла чёплеу къабукъладан толуп – жийиргенмей олтурамлмайса. Къаллай бир турист келеди ариу тамашалыкъ табийгъатлы республикабызгъа, къаллай эсгериуле къаллыкъдыла аланы эслеринде? Кимдеди терслик: биздеми, огъесе энчи  службаладамы?

Программист - къыйматлы усталыкъладан бири

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде ITV компания бардырып алтынчы кере   «Япрограммист» билим бериу программагъа алыу   башланнганды.  Эсге сала айтсакъ,  2003 жылдан бери ITV Group биригиу Россейде къоркъуусузлукъ бла жалчытыу  системалагъа, ол санда видеокамерала энчи программала жарашдыргъан алчы компанияладан бирине саналады. Аны  алчы технологиялары   жюзден аслам къыралда хайырланадыла.