Календарь событий

18 августа 2022

Насийхат сёзлерин бюгюн да унутмайбыз

Устаз сабийни биринчи харфланы таныргъа, жаза, окъуй билирге юйретгенгени бла бирге, аны билим алыргъа талпындырса,ол таза да иги устазды дерге боллукъду. Ма мени да болгъанды аллай устазым - Боллуланы Ахматны къызы Аминат.

КАРДИОЛОГ

«Бир жол, къан басымым кётюрюрлюп, кёзюм-башым тёгерек айланып къыйналама.  Юйдегиле олсагъат терк болушлукъ берген машинаны чакъырадыла.  Келген врачла  мени къатымдан кетмей эки сагъатха дери кюрешедиле. Къан басымымы тюшюредиле. Болсада , больницагъа элтебиз, юйде къойсакъ,  инсульт болургъа къоркъуу барды, деп кардиология арагъа элтедиле. Ол Анда ингирде  ишлеген врач, олсагъат  битеу керекли амалланы этип, палатагъа дери ашырады.  Андан сора да ол  къатыма терк-терк келип, халиме къарап тургъанды»,-деп хапарлагъанды  манга  бир танышым.  Врач а  Ностуланы Карина эди.

Билим бериуде – аслам тюрлениуле

Августда Россейни билим бериу министрини орунбасары Андрей Корнеев да къатышып Нальчик шахарда форум бардырылгъанды.

Россейли аскерчиле общежитияны атдыргъандыла

Россейли аскерчиле Харьков шахарда орналгъан пенсионерле, сабийле эм сакъатла жашагъан общежитиягъа от ачхандыла. Аны хатасындан жаралы болгъанла да бардыла деп жазадыла украинлы асламлы информация органла. Бу билдириуню войнасфейками.рф телеграм-канал этгенди.

Ёмюрлюк эсгертмеле – деменгили тарыхыбызны бир бети

Къабарты-Малкъарда Уллу Ата журт урушда совет халкъны батырлыгъына аталгъан аламат эсгертмеле, аланы авторларыны бирлери дунияларын алышдыргъанлыкъгъа, бизге бюгюнлюкде да деменгили Ата журтубуз Уллу Хорламны болдурур ючюн сынагъан къыйынлыкъланы, жарсыуланы, ёлюмлени, жигитликлени юсюнден эсгертгенлей турадыла. Ольга Берггольцну: «Бу таш мермерлеге къарагъан инсан, сен бил – биреулен да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды!» – деген реквиеми бизге, саулагъа, ёмюрлюк насийхат болгъанын бир заманда унутмайыкъ.

Сыйдам да, къоркъуусуз да болгъанды

Кёп болмай «Къоркъуусуз эм тынгылы  автомобиль жолла» миллет проектге кёре,  «Прохладный — Эльбрус» жолну  эки километр чакълы бири  болжалдан алгъа  жангыртылгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан билдиргендиле.

Урлукъчулукъда бла селекцияда сынамны хайырланыр умутда

КБНЦ-ны Эл мюлк институтуну Терк районда илму-производстволу участкасында «Сабанны кюню 2022 ж. Жазлыкъ битимлени (нартюх, чёплеу, соя) импортну алышындырыу халда ёсдюрюуню энчиликлери» деген ат бла семинар-кенгеш ётгенди бу кюнледе. 

Бизнес бла кюреширге сюйгенлеге - тренинг

Быйыл 18 августдан башлап 24 августха дери «Азбука предпринимателя» деген тренинг бардырыллыкъды. Аны Къабарты-Малкъар Республиканы предпринимательствогъа себеплик этген Арасы, «МСП Корпорацияны» гитче эмда орта предпринимательствогъа билим бериу программасыны чеклеринде къурагъанды.

Сыйдам жолла, жашил айрыкамчыкъла, айбат майданла

Къабарты-Малкъар Республиканы 100-жыллыгъына хазырланыу Нальчикде къыстау барады: баш орамлары тапландырыладыла, пассажир транспорт тохтагъан жерледе шёндюгю заманнга келишген омакъ комплексле ишленедиле, шахарны тюрлю-тюрлю мюйюшлеринде жарашдырылгъан солуу майданчыкъла уа жамауатны къууандырадыла. Ишлене тургъан эмда хазыр болгъан аллай объектлени  къауумун КъМР-ни Башчысы Казбек Коков да жокълагъанды.