Календарь событий

05 августа 2022

Элбрус райондан

Ростовну «Махтаулукъну жоллары – бизни тарыхыбыз» кезиулю жетинчи автопробегин бардыргъанды.

Башха къыралланы регионлары бла байламлыкъланы кючленедиле

ШОС-ха кирген къыралланы регионларыны келечилерини ючюнчю Форуму бу кюнледе Ташкентде ётгенди. Аны ишине Россейни, Къытайны, Индияны, Пакистанны, Къазахстанны, Къыргъызстанны эмда Таджикистанны келечилери къатышхандыла. Къабарты-Малкъардан а Форумгъа регионну Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Муаед Кунижев бла курортла эмда туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам видеоконференция халда къошулгъандыла.

Элледе спортну айнытыугъа – субсидия

Республиканы эллеринде эм гитче шахарларында мектепледе физкультура эм спорт бла кюреширча тынгылы онгла къураргъа субсидия берилгенди.

Нальчикге къайтып келирге нек кереклисин ачыкълагъанды.

Марина Шушарина Нальчикге узакъ Каргополь шахардан келген эди. «Моя провинция» деген журналист конкурсха ол «Сельская правда» деген район газетни атындан къатышханды.

Кубрат ханны хазнасы

«Кубрат ханны хазнасы» деген статья 1990 жылда «Болгария» деген журналда басмаланнган эди. Аны автору Людмила Писарева эди. Статья жаланда Кубрат ханнга жууукъ болгъан болгарлылагъа угъай, битеу тюрк миллетлеге да магъаналыды.

Бир кечеге аланы бригадалары отуз жерге жетеди

Нальчикде ёсген къызчыкъ Гузиланы Аминат сабийлигинден да медицинада ишлерге сюйюп, гинжилерине уколла эте, юйдегилени эслерин кесине аз кере бурмагъанды. Ол умутуна жетер ючюн шахарны онючюнчю номерли гимназия школунда иги окъуй, биология бла химия предметлени айырып сюйгенди.

Антларына кертичилей къалгъан врачла

Орус аскер врачла бла тау халкъланы саусузлагъа багъыучу усталары орус-кавказ урушну жылларында, саусузла, жаралыла къайсы миллетден болсала да, алагъа, миллет айырмай, багъып тургъандыла. Аны юсюнден китаплада кёп юлгю келтириледи. Бу материал да медицина жаны бла китапланы автору Александр Масловну энчи тарых магъаналы тинтиу ишлерине кёре къуралгъанды.

Россейни аскерчилери артистлени видеосъёмкала этерге хайырланадыла

Россейли аскерчиле Донецк шахаргъа от атдырып тюшген хатаны юсюнден видеосъёмкала этер ючюн артистлени хайырланадыла, деп билдиредиле украинлы асламлы информация органла. Бу хапар толусунлай ётюрюк болгъанын юсюнден войнасфейками.рф телеграм-канал жазады.

Ахчагъыз хыйлачылагъа тюшмезча

Жыл сайын аманчыкъчыла, хыйла схемаланы хайырлана, адамланы банк карталарындан миллиарддан аслам сомну урлайдыла. Ара банк аланы жолларын кесиу амалланы дайым излейди, гудучулагъа алданмазча эсгертиуле этеди. Алай экспертлени оюмларына кёре уа, быллай болумла азаймайдыла.