Ёхтемленебиз, ышанабыз!

Спортчуларыбызны араларында Россейни, Европаны, дунияны чемпионлары, Олимпиада оюнланы призёрлары да бардыла. Республикада биринчи болуп ауур атлет Аккайланы Хажи-Мурат а Олимпиада оюнлагъа эки кере къатышханды, кюмюш эмда доммакъ майдаллагьа тийишли болгъанды.
Белгили альпинист Ёлмезланы Абдул-Халим а дунияны бек бийик тёппесине эки кере ёрлегенди. Спортда аллай жетишимлери бла, мени оюмума кёре, кёп халкъла махтаналлыкъ тюйюлдюле. Биз а аллай ж

***
Ксаналаны Эрменбий 1952 - 1953 жыллада эркин тутушуудан Къыргъыз ССР-ни чемпиону болгъанды.
***
Холаланы Георгий дзюдодан, эркин тутушуудан 1960-чы жыллада СССР-ни спортуну  устасы болгъанды. Кёп жылланы  Ич ишле министерствону «Динамо» спорт обществосуна башчылыкъ этгенди. Республиканы ара шахары Нальчикде 1 майда эмда 7 ноябрьде бардырылгъан  демонстрацияланы  ол ачып тургъанды. 
***
Беккиланы Азрет эркин тутушуудан 1961 жылда Битеуроссей жаш тёлю эришиулени «кюмюш» призёру эди.
***
Мырзаланы Виталий 1971 жылда футболдан СССР-ни кубогун алгъанды, спортну устасыды, Россейни чемпионуду.
***
Улбашланы Хызыр 1975 жылда эркин тутушуудан Битеуроссей турнирде экинчи жерге чыкъгъанды.
***
Газаланы Руслан 1987–1988 жыллада дзюдодан Битеуроссей турнирледе 1-чи жерни алгъанды.
***
Журтубайланы Осман 1991 жылда эркин тутушуудан дунияны чемпиону болгъанды.
***
Ностуланы Мусса, дзюдочу, 1991 жылда Германияны Мюнхен шахарында дунияны чемпионатыны кюмюш майдалын алгъанды.
***
Солтанланы Мурат, боксчу, 1996 жылда Россейни чемпионатында биринчи жерге чыкъгъанды. 1999 жылда уа АБШ-да бардырылгъан боксдан дунияны чемпионатында экинчи жерни алгъанды.
***
Доттуланы Ахмат 1996-1997 жыллада WBC, НВС версиялада профессионал боксдан дунияны интерконтинентал чемпиону болгъанды.
***
Додуланы Алим 1997 жылда карате-кёкусинкайдан дунияны чемпионатыны кюмюш майдалына тийишли болгъанды. Бир ненча кере Россейни эм Евразияны да чемпионуду.
***
Уяналаны Аслан 1998 - 1999 жыллада карате-додан Европаны чемпионатларында экинчи эм ючюнчю жерлеге чыкъгъанды. 
***
Аппайланы Акъболат 2001 жылда карате-кёкусинкайдан Европаны чемпиону, 2002 жылда уа Европаны, Евразияны, Россейни да чемпионлары болады.
***
Байдаланы Александр 2001 жылда фрирайддан Европаны кубогуну доммакъ майдалы бла саугъаланнганды. Спортну устасыды, Россейни чемпионуду.
***
Шауаланы Мухтар 2000 эм 2003 жыллада тау-лыжа спортдан спортну устасы, фрирайддан Россейни чемпиону болгъанды.
***
Созайланы  Мухаммат, 2003  жылда ауур  атлетикадан Россейни чемпионатында, абаданланы арасында 85 килограммгъа дери ауурлукъда эришип, спортну халкъла аралы устасыны мардасын толтургъанды. Сермеп - 162,5, тюртюп да 202,5 килограммны кётюргенди. Ауур атлетикадан спортну халкъла аралы устасы деген атха Мухаммат республикадан экинчи болуп жетишгенди.
***
Атабийланы Жамиля, Атабийланы Казбек, Мырзаланы Алим, Асанланы Алим 2003 жылда каратеден Москвада бардырылгъан  4-чю битеудуния чемпионатында доммакъ майдаллагъа тийишли болгъандыла.
***
Жаболаны Марина 2011 жылда карате-додан Россейни чемпиону деген даражагъа жетгенди.                                    
***
Заур Курамагомедов 2011 жылда грек-рим тутушуудан дунияны чемпионатында 2012 жылда бардырыллыкъ жай Олимпиада оюнлагъа къатышыргъа эркинлик берген «доммакъны» къытханды.
***
Геккиланы Таукъан 2011 жылны декабрь айында Россейни ауур атлетикадан чемпионатында хорлагъанды.
***
Газаланы Юсюп 2011 жылда кеси тенглилени арасында боксдан Россейни чемпиону болгъанды.
***
Мокъаланы Шамил 2011 жылда бел бауладан тутуп тутушуудан Россейни чемпионатында кишиге оздурмагъанды.
***
2019 жылда  Тюменланы Альберт «АСА лигада бек иги тутушуучу» деген атха тийишли  болгъан эди. Ол тутушууну къатыш тюрлюлеринден 28 тюбешиу бардырып, аладан 24-сюнде хорлагъанды, 15-син а нокаут бла бошагъанды.  Аскер  къол тутушуудан Россейни чемпионуду.
***
Элбайланы  Даниял, боксдан 93 килограммдан артыкъ ауурлукъда эришип, кёп кере хорлам болдургъанды.
***
2020 жылда Локияланы Жамболат  грек-рим тутушуудан  къыралны эки кере чемпионуду, Россейни,  дунияны да  кубокларыны иесиди.

Спортну къатыш единоборстволарыны  араларында Тюменланы  Бийберт да атын  махтау бла айтдырып келеди. 

Басмагъа ХОЛАЛАНЫ Марзият хазырлагъанды.
Поделиться: