Чаришле бийик даражада ётерча

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла. Тарыхыбызда биринчи кере эришиуле битеуроссей саугъала (дерби) ючюн боллукъдула.  

«Росипподромы» обществону ЮФО-да бла СКФО-да бёлюмлерини башчысы Заур Секреков айтханнга кёре, дерби ючюн чариш «Бридерс Кап» халда «Элбрусну кубогу» бла бирге 6-7 сентябрьде ётдюрюллюкдю. Чаришге кёбюрек адам къатышыр ючюн Россейни Эл мюлк министерствосуну эм Регионну Правительствосуну болушлукълары бла денниклени саны 450-ге жетдирилликди, комплексни кесеги неда ол толусунлай жангыртыллыкъды, судьяла бла жокейле тургъан жерле ишленирикдиле.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: