Спорт

«Битеу жашаууму тутушуу бла кюрешип тургъанчама»

Ахшы муратла туудургъан уланларыбыздан бири спортчу Жаникаланы Асланды. Ол дзюдода, самбода, ММА-да жетишимлери бла белгилиди. Спортда жолу уа, чурумлагъа, къыйын болумлагъа къарамай, алгъа барыуну юлгюсюдю.

«Олимпге жол» - алчыланы санында

Москвада ауур атлетикадан «Олимпге жол» деген аты бла даражалы битеукъырал эришиу бардырылгъанды.

Эки закийге жоралап

Чегем ауузунда «Башил» турист базадан башланнган «Тропа поэтов» деген жангы турист маршрут закий назмучула Къулийланы Къайсынны бла Мустай Каримни атларын жюрютген тау тёппелеге элтеди. 

Майдалла да къыта, субайлыкълары бла да юлгю кёргюзте

Спортну къайсы тюрлюсю да адамдан къарыу, заман, итиниулюк излейди. Ол анга берилгенлени уллу жетишимле, белгилилик бла саугъалайды, алай аны бла бирге уа чып тюшюу бла да къоркъуулуду. Алай андан сагъаймагъан, ётгюрлюклери, жигитликлери бла республикабызгъа махтау келтирген къызларыбыз а, айхайда, бардыла. Ала кёп эришиуледе майдалла къытханларындан тышында, субайдыла, адет-тёрени биледиле, бийик усталыкъ билим алып, миллетибизге жарайдыла. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирейик.

 

Турнирде хорлагъанлагъа- сыйлы саугъала

Нальчикде Сабий стадионда Т. Х. Ташевни хурметине жораланнган тёрели турнир бардырылгъанды. Анга Къабарты-Малкъарны районларындан бла шахарларындан алты команда къатышхады.

МЧС-ни волейболчулары эм кючлюлени санында

Къарачай-Черкесде МЧС-ни СКФО-да Баш управлениясыны командаларыны араларында эришиуле бардырылгъандыла. Ала Россейде От тюшюуге къажау къырал надзор къуралгъанлы 95 жыл толгъанына аталгъандыла, деп билдиредиле ведомствону регионда бёлюмюню пресс-службасындан. 

Чемпионланы къауумунда

Черкесскде эр кишилени бла тиширыуланы араларында шахматладан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды. Анга округну регионларындан 109 спортчу къатышханды, бизни республиканы келечилери 19 болгъандыла.

Республикада бёлюмде – эм кючлю спортчула

«РусГидро» обществону республикада бёлюмюню къаууму «Юг» кесегини спартакиадасында хорлагъанды. Эришиулеге Дагъыстанда, Къарачай-Черкесде, Шимал Осетия-Аланияда, Кубаньда эм талай башха бёлюмледен 110 спортчу къатышхандыла, ала эки кюнню ичинде футбол эм стол теннис ойнап, женгил атлетикада бла жюзюуде сынашхандыла.

Сюймекликлери эм кертичиликлери бла бирге гиртчиликлерин да кёргюзтгендиле

Бу кюнледе Нальчик шахарны «Гладиатор» спорт комплексинде «Ата, ана, мен – спорт юйюр» деген фестиваль ётгенди. Ол юйюрню, сюймекликни эм кертичиликни кюнюне аталгъанды. Аны Къабарты-Малкъар республикада Ич ишлени министерствосу къурагъанды. Ары право низамны сакълаучу органланы келечилери юйюрлери бла къатышхандыла.

Ата журтну намысын бийикге кётюрген

КъМР-ни 100-жыллыгъына

2004  жылны 23 августунда ёмюрде биринчи кере бизни жерлешибиз, малкъар миллетни жашы, Тырныауузну ауур атлети, рекордсмени Аккайланы Хажи-Мурат, сермеп алып, 185 килограмм, ёрге тюртюп да 220 килограмм кётюрюп, жай Олимпиада оюнлада кюмюш майдалгъа тийишли болгъанды. Ол болгарлы ауур атлетден жаланда эки килограмм бла 500 граммгъа аз кётюргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт