Маданият

Азатлыкъны, жарыкълыкъны жырчысы

Россейни белгили назмучусу Александр Сергеевич Пушкин туугъанлы быйыл 220 жыл болады. Арада ёмюрле кетгенликге, бюгюн да  аны чыгъармаларын жерни къалайында да окъуйдула.  Ол ала бла къуру кесин угъай, саулай орус халкъны да ёлюмсюз этгенди.

Узакъ къазах жеринде

                                                                                Хапар

Сюргюнню кезиуюнде анам, тамата къарындашым, онтёртжыллыкъ жаш Масхут, мен кесим, онеки жылым толгъан Хамит, Къазахстанны Шимал жанында шахардан, район арадан да бир бек узакъда Сары Тюз деген эллерине тюшебиз. Атабыз къазауатдан немис-фашистле бла сермешеди. Ал кезиуде къагъыт келе да тургъанды. Бираздан бери ол да тохтапды. Анам аны жарсыуун этгенлей турады.

Къобузчу

Согаланы Сеитни  жашы Зейтун бла биринчи кере Чеченде «Кавказ оюнланы» кезиуюнде тюбешген эдик. Анда эришиулеге къатышхан хар республика, ала уа жети болгъандыла, уллу майданда  къошла къурагъан эдиле. Аланы келечилери, бир бирге къонакъгъа барып, жашаулары, турмушлары бла шагъырейлене эдиле.

Халкъ эм эстрада жырланы, орус романсланы да устасы

Озгъан ёмюрню экинчи жарымында биз бек сюйген совет жырчыладан бири Людмила Зыкина эди. Бу кюнледе ол туугъанлы 90 жыл болады.

Сырмахан бла Зондар

Багъалы окъуучула! Мен  айтырыкъ иш беш да тау ауузунда бек ариу элледен биринде болгъанды. Къысхасы, тау эллени биринде Сырмахан деген къыз бла Зондар деген жаш жашагъандыла. Къыз сабий заманында окъуна элде кёрюмдюлю, айырмалы болгъанды. Аны къара кёзлерине, къарылгъач къанатыча къашларына, белинден иги да энишге баргъан базыкъ, къара эшмелерине ким да сукъланырча эди. Элде, анга тюбеген болуп: «Машаллах, аман кёзден къалсын», – демеген болмагъанды. Юсюне ариу жарашхан кийимлери санларына адам айтып - айтмазча субайлыкъ бергендиле. Керегин табып ёсген айырма болмай не амал?

Эски жырларыбыз – халкъыбызны багъалы хазнасы

Бу статьяны белгили назмучубуз, Къабарты-Малкъар излем институтну илму къуллукъчусу болуп тургъан Отарланы Саид 1962 жылда жазгъан эди. Бюгюн аны къайтарып беребиз ол студентлеге, устазлагъа да болушлукъ этер деген хыйсапдан. Аны окъусанг, тилибизни байлыгъына, шатыклыгъына энтта да бир кере тюшюнесе. Автор кеси айтханлай, ол бу статьяда жазгъан окъуна не къадар сёзню, ариу да, терен магъаналы да сёзню унутуп барабыз.

«Биринчи жырымы малкъар къызгъа жоралагъанма»

Къарачайлы къарындашыбыз Тамбийланы Асхатны жашы Къаспотну бизни республикада не заманда да ашыгъып сакълаучудула. Таулула аны жырларын бек жаратадыла, концертине барадыла, дисклерине да сюйюп тынгылайдыла.

Кючбюсюреулюк

Зайнафны биринчи кере кёргенлей окъуна, Аслан анга аралып къалды. Ол тенги бла бирге кинотеатрны аллында сюелип тура эди. Анга ким да эс бурмай къоярыкъ тюйюл эди. Ёсюмлю, субай санлы къыз. Къарылгъач къанатыча, къара къашларыны тюбюнден ойнай-ойнай тургъан кёк кёзлери къарайдыла. Аз-маз къаралдымгъа тартхан бетини чырайлыгъына къарап турлугъунг келеди. Ышарса, чыммакъ акъ тишлери, чыракъ жаннганча, жылтырайдыла. Элде угъай да, сау дунияда да андан ариу болмаз деп, жаш алай сунады.

ПОЭТ ЖЮРЕГИ БОЛГЪАН РЕЖИССЁРНУ ЭСГЕРЕ

Бу кюнледе Мальбахов атлы къырал миллет библиотеканы  справка эм информация бёлюмюнде «Библионочь» деген битеуроссей акцияны чегинде,  дагъыда 2019 жыл Театрны жылы болгъаны бла байламлы, «Сахнада жашау» деген ат бла белгили режиссёр эм актёр Казбек Дзудтаговну эсгергендиле. 

МАЛКЪАР ЭМ КЪАРАЧАЙ СТУДЕНТЛЕ МИЛЛЕТНИ КЪЫЛЫКЪ ХУНЕРИН БИЛИУДЕ ЭРИШГЕНДИЛЕ

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар къырал университетни Отарланы Керим атлы Малкъар маданият арасында малкъар эм къарачай студентлени халкъыбызны ниет байлыгъына, къылыкъ хунерине – Ёзден адетге аталгъан эришиулери болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Маданият