Календарь событий

31 марта 2024

Суратларында – жерибизни ариулугъу

Магомет хабазчы жашды, Нальчикде жашайды. Таулада, тюзледе айланып, журтубузну ариу сейирлик жерлерин фотоаппарат бла суратха алдырады. Кезиуден кезиуге аланы «Заман» газетибизде чыгъара да турады.

«Сабийлеге тюз жол кёргюзтюу баш борчубузду»

Элбрус районну Сабий эм жаш тёлю чыгъармачылыкъны айнытхан  Мокъаланы Магомет атлы  араны окъуучуларыны жетишимлерини юсюнден газетибизде  материалла басмалай турабыз. Жаш тёлюню айнытыуда бу араны саулай да районнга магъанасы уллуду.  Аны таматасы Мисирланы Фарида Магометовна бла къошакъ билим бериу учрежденияны бюгюннгю кюнюню юсюнден ушакъ этгенбиз.

Ата юйню ёмюрледе ёзгертилмезлик жылыуу

Ол кюн элге нек келгеним эсимде тюйюлдю… Алай эсе да, ата юйюме тансыкълыкъ жюрекни бийлесе, кечеди-кюндю дей да турмаучума, машина чакъырып, аз-кёп болса да, барып, анда жюрегими чёкдюреме. Манга «нёгер» а юйде Тамбийланы Къасботну  «Атагъа-анагъа баллада» деген жыры да болуучуду.

Жаш фахмуланы белгилегендиле

Поэзияны халкъла аралы кюнюне жоралап Кенже элни Маданият юйюнде  регионла аралы  «Берег дружбы-КБР» фестивальны гала-концерти болгъанды. Бу жумуш КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну, Али Шогенцуков атлы фондну таматасы Леонид Шогенцуковну эм Юнескону келечиси Розета Марышеваны себепликлери  бла къуралгъанды.