Электрокючню багъасын тёлерге керекди

«Россети Шимал Кавказ» компания «Чегемрайводоканал» муниципал унитар предприятиядан 18,55 миллион сом борчун алгъанды. Быйыл июль айгъа дери КъМР-де сюдле «Каббалкэнергону» бу предприятиягъа беш дау къагъытын дурус кёргендиле. Сёз алада 18,5 миллион сомну юсюнден бара эди, ол санда 704 минг сом - тазирди. Сюдде сюзюуде энтта да 3,4 миллион сом багъасына дау заявление барды, дегендиле компанияда.

«Чегемрайводоканал» Чегем районну суу бла жалчытхан предприятияды. Ол былтыр биринчи августдан бери ток ючюн 24,4 миллион сом борч этгенди. Энергетикле аны барын да къайтарыргъа умутлудула. Аны себепли материалланы жарашдырып сюдлеге ашырадыла. Жашау журт-коммунал мюлк бёлюмде предприятияланы башчыларына уа электрокюч ючюн борч этмегиз деп эсгередиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: