Жыл санына къошуп – фронтха

Уяналаны Къанаматны жашы Алим урушха 1942 жылда 9 августда онжети жылында кетгенди. Ол, кеси тенгли кёплеча, Ата журтну къоруулагъанланы сатырында болургъа итиннгенди. «Ол заманда кимни да акъылында ол эди: къыралыбызны къоруулау, душманны жокъ этиу», – деп эсгергенди Уяна улу.  Фронтха жиберигиз деп баргъанында, аны алыргъа унамагъандыла, ол, жыл санына къошдуруп, муратына алай жеталгъанды. Аны Ташкентде пулемёт-миномёт училищеге жибередиле, ызы бла аскерге Термез шахарда Афганистан бла чекге ашырадыла. 

Уруш къазауатына уа ол Воронеж фронтда киришгенди. Андан сора Юго-Запад,  Экинчи эмда Ючюнчю Украин фронтлада къуллукъ этгенди,  Харьковну, Кривой Рогну, Молдавияны Тирасполь, Югославияны  Ниш, Болгарияны уа Варна шахарларын немисли ууучлаучуладан эркин этиуге къатышханды. Тёрт кере  жаралы болгъанды, аладан бир кере окъ башына тийгенди.

«Мени «жууунуу» бла насыбым тутханды.  Днепрни, Днестрни, Юг Бугну да бир жанындан башхасына ётгенме. Ясско-Кишинёв къазауатха  къатышханма. Анда биз дивизияны 22-чи группировскасын ууатханбыз. Кёп нёгерлерим да ёлгендиле, мен а  жаралы болгъанма. Алай биз медсанбатлада кёп турмагъанбыз. Алгъа бара эдиле аскерлерибиз, биз да, жаш  солдатла, тенглерибизден артха къалыргъа сюймей эдик. Фронтда жаратылгъан къарындашлыкъ бек  къаты болуучуду»,– деп эсгергенди Уяна улу.

Ол,кертиси бла да, госпитальда жараларына бакъдырып, хар заманда  аскерге къайтып тургъанды.  9 майгъа Болгарияда  тюбегенди. Анга жыйырма жыл да болмагъан эди къыралны башында Хорламны салютлары кёкде жаннганларында.

Алимни  уруш жоллары аны бла бошалмагъандыла, ол болгар-тюрк чекде къазауатха да къатышханды, Николаев шахарда къуллукъ эте,  кемеле ишлеген заводну уруш къазауатындан сора аягъы юсюне салгъанладан бири болгъанды. Ата журт урушну 2-чи даражалы ордени,

«Кишилиги ючюн» майдал бла эки кере, «Фашист Германияны хорлагъаны ючюн» майдал бла саугъаланнганды. 1943 жылда Совет Союзну Баш командующийиси И.Сталинни бюсюреу къагъытларына да кёп кере тийишли болгъанды.

Ол дуниясын 2008 жылда 9 июньда алышханды.

Холаланы Марзият.
Поделиться: