Эм иги башламчылыкълагъа - себеплик

Кавказ инвестиция форумну чегинде биринчи кере «Вершина» деген премия бардырыллыкъды. Аны магъаналы инвестиция проектлени толтуруугъа, уллу жумушланы тамамлагъан компаниялагъа эм энчи адамлагъа къыралны регионларыны инвестиция хазналарын игилендириуге этген уллу къошумчулукълары ючюн бериледи.

Премия бла  жангычылыкълары бла энчи, айныулары бла технологиялада, ресурсланы хайырланыуда, субъектлени жамауат эм экономика болумларын игилендириуде алчы проектле саугъаланадыла. Эришиуде онбир номинация боллукъду: инновациялада эм иги инвестиция проект; туризмде эм иги инвестиция проект; жаш тёлю стартапда эм иги инвестиция проект; саулукъ сакълауда эм иги инвестиция проект; эм иги социал-экология инвестиция проект эм башхала. Анга къатышыр ючюн заявканы http://forumkavkaz.org/forum/premia/ сайтда берирге боллукъду, хорлагъан башламчылыкълагъа саугъала, грантла, стипендияла бла инвестицияла берилликдиле. Аланы жарашдыргъанлагъа проектлерин андан ары бардырырча ангылатыу эм ахча болушлукъ этилликди. 

Форумну Росконгресс Россейни Экономиканы айнытыу министерствосуну себеплиги бла къурайды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: