Ахшы тёрелеге кертичилик

Къабарты - Малкъар гуманитар-техника колледжде «Абилимпикс» чемпионатны сегизинчи регион кезиую ачылгъанды. Бу чемпионат Россейни Президенти Владимир Путинни башламчылыгъы бла ачылгъан «Россей – онгланы къыралы» деген платформаны кесегиди. 

«Абилимпикс» сакъатланы усталыкълары болур, ишлеген жерлеринде айныр ючюн къуралгъанды. Саулукълула бла инвалидле быллай программаланы хайырындан бир коллективледе ишлейдиле, жамауат да бирлешеди.

Бек алгъа жыйылгъанла Россейни эм республиканы гимнлерине сюелип тынгылагъандыла. Ызы бла колледжни директору Барасби Абазов къонакъланы чемпионатны башланнганы бла алгъышлагъанды эм быйыл чемпионатха жюзден артыкъ жаш адам къатышханын билдиргенди. 

СВО-гъа къатышхан Роман Коваленко да кёп ариу сёз айтханды, студентлеге окъууда, ишде жангы жетишимле тежегенди. 

Байрам концертни бардыргъанла билдиргеннге кёре, саулукълары бла байламлы энчи онглары болгъанла 24–26 апрельде сайлагъан ишлеринде усталыкъларын кёргюзтюрюкдюле. Чемпионат КъМР-ни Жарыкъландырыу министерствосуну, КъМР-ни Культура министерствосуну, КъМР- ни Урунуу эм социальный къоруулау министерствосуну тутхучлулугъу бла къуралгъанды. 

Аш этиу, веб-дизайн, плитка салыу, штукатурка этиу, тигиу, роботехника, социал иш, башланнган класслада устазлыкъ эм башха бёлюмледе школчула, студентле эм ишлей тургъан адамла эриширикдиле. Бусагъатда Россейде ишчи усталыкълагъа аслам эс бёлюнеди. Къолу бир затха юйреннген, ишни эбин билген инсан жашауда жерин табаллыгъы баямды. Жаш тёлюню арасында бийик билимлери болуп тургъанлай да, ишчи усталыкълагъа юйреннгенле аз тюйюлдюле. Ол кёллендирген шартды. Быйыл жангы ызла да бардыла: къошун этиу. Арт жыллада республикада саз топуракъла бла ишлегенлени ариу чыгъармаларын кёрмючледе да кёргенлей турабыз.  

Чемпионатны чеклеринде айныуларында чурумла болгъанлагъа деп, энчи фестиваль да боллукъду. Ала «макет этиу», «гинжини устасы», «пластилин бла сурат ишлеу» деген ызлада да билимлерин кёргюзтюрюкдюле. 

Битеуда колледжде жыйырма мастер-класс бардырыллыкъды. Бек башы уа – чемпионатны чеклеринде жаш адамла къол усталыкъларына бир бирлерин юйретгендиле, тюбешиуле шуёхлукъ, байрам халда озгъандыла. 

Байрамгъа энчи къууатны артистле бергендиле. Россейни сыйлы артисти Али Ташло, Музыка театрны солисткасы Дина Белоцерковская, Лана Шахбазян жырлагъандыла, «Кавказ», «Арабеск» ансамбльле уа миллет тепсеулени кёргюзтгендиле. 

«Абилимпиксни» ахыр уруму тёреге кёре Москвада бардырыллыкъды. 

Байсыланы Марзият.
Поделиться: