Онг тапдырыр орунуна...

Арт заманда кёп эшитеме жаш тёлюбюз юйюр къураргъа итинмейди деп. Аны бла байламлы  мен да кесими жашаууму хапарын айтырыгъа сюеме.

Ахмат бла тюбешип, къадарларыбызны байларгъа дегенибизде, экибизни жууукъларыбыз да артыкъ ыразы болмагъан эдиле. Аны сылтауу биз асыры жаш болгъаныбыз бла байламлы эди. Кертиси бла да, 23 жылларыбыз толмагъан эди ол кезиуде. Аны дагъыда гитче къарындашы эм эгечи бар эдиле. Ол заманда Жамиляны эки сабийи бла айырылып, ата юйюне къайтып тургъан кезиую эди аны. Гитчелери Азрет а школчу эди. Мен кесим шахарда туугъанлыкъгъа, элге барыргъа аз да къоркъмай эдим. Бютюнда ата-ана бла юйде гитче жаш къалгъаны себепли эм Ахматны да кесини энчи фатары болгъаны себепли, кюнлени биринде шахаргъа кёчеригибиз аз да къайгъы этдирмей эди. Кертисин айтханда, къайын ана бла жашаргъа да бир заманда къоркъмагъанма.

Тоюбуз 7 жыл мындан алгъа ётген эди. Эки жаны да аны ресторанда ётдюрюрге келишген эдиле. Меникиле фатарда жашагъаныбыз себепли,  ыразы болгъан эдиле анга. Къайынларым а, артда къонакъладан сора юйню жыйышдыра айланмаз ючюн, къоранчланы тенг бёлген эдиле. Алай бизге битеу берилген ахчаны экинчи кюн окъуна къайын атам кесине алып къойгъан эди. Ол кезиуде жюрегими къалай къыйналгъанын айтып ангылатхан къыйынды. «Сизге ахча неге керекди? Ашыгъыз-сууугъуз - мени боюнумда. Бир юйде жашайбыз сора», - деп чорт айтхан эди. Ол оноу бла бирге уа солургъа барыр муратыбызны да унутургъа тюшген эди. Ахмат а не айтырыкъ эди атасына… Тойну ол ётдюрсе.

Алай анам Тюркге солургъа барырча бир ахча берген эди да, ол муратым толгъан эди. Къалай болса да, жарсыула да унутула, заман да бара, жашап башладыкъ. Бюгюнлюкде 3 сабий ёсдюребиз. Тойгъа берилген ахча уа гитче жашларыны окъуууна жоюлгъан эди.

Мени ишге чыгъар онгум болмагъаны себепли, Ахмат жангыз кеси ишлеп тургъанды. Алай, кюнлени биринде, ол энчи бизнес къураргъа сюйгенин айтды. Аны ючюн а счётдан ана капиталны тешерге керек эди. Ол ахчаны уа фатарны жалгъан сатыу-алыу этип чыгъарыр онг бар эди. Ахматныкъын а эгечи ол сылтау бла мен алагъа келгинчи окъуна алып тура эди. Сора айтханыбызда, ол артха сатаргъа, къайтарыргъа мураты болмагъанын билдирди. Болсада, эрине къайтып, ючюнчю сабийин да табып, насыплы жашайды, жашар жери да барды.

Жамиляны аллай жууабы бизни сейирге къалдырды. Эрим, эгечи бла тюйюшюрге болмай, не айтыргъа билмей турады. Атасы бла анасы да къызларыны жанын алгъандыла. Бу болум мени бек къозгъагъанды. Бир заманда уллу сёлешмегенме бу жолгъа дери къайынларым бла. Къайын анам сен бу юйде тыш адамса дегенде уа, не айтыргъа билмей къалгъанма. Къалай болады алай? Жети жылны ичинде ашларын-сууларын этип, тизгинлерин жыйып, тукъумларына сабийлерин  ёсдюрген адамгъа сен тыш адамса дерча къаллай бир башсыз болургъа керекди? Аланы къызларыны менден не жери игиди? Бетсизлик бла бедишлик деп ма быллай болумгъа айтыла болур.

Бюгюнлюкде ол болумну хатасындан эрими жумушлары тыйылып турадыла. Жангы муратлары бла байламлы, ишинден кетгени себепли, ахчабыз да болмай, сабийлени пособияларына баш кечиндиребиз. Фатаргъа чыгъар онгубуз да жокъду. Мени жууукъларым да шёндю ахча бла бир кесек къыйналып тургъанлары себепли, аладан да болушлукъ тилерге аз да сюймейме.

Къайын анам а: «Барыгъыз, фатарыгъызда жашагъыз», - дейди. Алай биз кеси юйюбюзде квартирантлача нек жашаргъа къалгъанбыз? Къызыны хатасындан жашыны иши бармай тургъанын а ол нек ангыларгъа сюймегени мени сейирге къалдырады.

Огъесе ала фатарны мен кеси атыма жаздырып къоярыкъ сунуп  къоркъадыла? Алай болса окъуна да, не айыплыгъы барды: юч сабий да аланыкъыла ушайдыла да. Бирле сюдге беригиз дейдиле. Алай мени эрим ол ишге бир заманда да барлыкъ тюйюлдю. Алай, мен эшитгенден, эгечле къарындашланы терк-терк алдайдыла, кеслерине тап тюшерча. Сюдледе да кёп ишле бардыла орталарын айырыргъа деп берилген.

Багъалы къайын анала бла къайын къызла! Не заманнга дери турлукъсуз тёгерегигиздегилени жашауларын бузуп? Биреуге – хар неда, башхалагъа уа чыккыр тюбю… Кюнлени биринде терслигибиз къайтып тиер деп, нек къоркъмайсыз?

Сора быллай затланы кёре тургъан жаш адамла къайры итинирикдиле юйюр къураргъа. Жашауларын тап бардырыргъа сюйгенлеге окъуна онг бермей тургъан кезиуде.

Поделиться: