Къабарты-Малкъарда суу жагъаланы ариуларгъа 30 минг адам къатышханды

28 апрельде Къабарты-Малкъарны юч шахар округунда эм он муниципал районунда жашагъанла «Россейни суулары» 2024 жылда деген битеуроссей акцияны чеклеринде суу жагъаланы ариуларгъа къатышхандыла.                   

Нальчикни Атажукино паркыны тийрелеринде экология байрамгъа бир мингден аслам адам къошулгъанды, ала Нальчик сууну 7 километр жагъасын тазалагъандыла. Битеу республикада бу магъаналы ишге 30 мингден аслам инсан къатышханды.

Бу жумушну тамамлагъанла Нальчик, Чегем, Черек, Холам, Малка, Баксан, Урван, Терек, Аргудан, Урух, Лескен, Шалушка, Золка  череклени эм суула жыйылгъан жерлени жагъаларын эм тёгереклерин тазалагъандыла. Андан сора табийгъат байлыкълагъа саналгъан эм къорууланнган «Чирик кёл», «Чегем чучхурла» деген регион магъанасы жерле да ариуланнгандыла. Бу акцияны къурагъанла битеу анга къатышханланы суу жагъаланы тапландырыргъа керекли затланы, ол санда къолкъапланы, багушну жыйгъан орунла бла да жалчытылыннган эдиле.

«Акцияны къууанчлы халда ачылыуунда КъМР-ни Башчысы Казбек Коков былай айтханды. «Биз ариу республикабызны сакъларгъа борчлубуз эмда келир тёлюлеге бизни таматаларыбыз аны къалай сакълап берген эселе да, биз да ёсюп келгенлеге ол халда къояргъа керекбиз. Сёзсюз, суу жагъаланы тазалау бла байламлы «Россейни суулары» акцияны магъанасы хар бирибизге да уллуду. Биз этген ишибиз бла сабийлеге экология культураны сингдиребиз эмда кесибизни къалай жюрютюрге кереклисин кёргюзтебиз. Жууукъ беш жылны ичинде узакъ эллерибизде кир сууланы тазалагъан энчи мекямла ишленирикдиле. Аланы хайырындан Къабарты-Малкъарны, саулай уллу къыралыбызны да суу жаны бла байлыгъын сакъларгъа уллу къошумчулукъ этилликди.

Суу жагъаланы тазаларгъа къатышханланы РФ-ни Табийгъат министерствосуну суу мюлк комплексин айнытыу жаны бла арасыны таматасы Вячеслав Дунаев да алгъышлагъанды. «Россейни суулары» акция къыралны бла жамауатны келечилерин бирикдиреди. Ол кеси да «Суу объектлени сакълау» деген федерал проектге киреди. Озгъан жыл акциягъа къатышыргъа 1,5 миллиондан аслам адам къатышханды эм ала 38 минг километр узунлукъда Россейни сууларыны бла кёллерини жагъаларын тазалагъандыла эмда 147 минг кубометр кир-кипчик чыгъаргъандыла, ол бир заманда болмагъанча иги кёрюмдюдю.

2024 жылда федерал проектни тамамлау бла байламлы ишле бошаладыла. Андан сора бу акция жангы проектни чеклеринде бардырыллыкъды, кеси да  алгъын замандача, «Россейни сууу» деп алай айтыллыкъды. Нальчикде бардырылгъан акцияны кезиуюнде волонтёрла 7 километр суу жагъаны кир-кипчикден тазалагъандыла эм 97 орунну жыйылгъан затладан толтургъандыла, ол санда пластик, мияла эм темир сыныкъла да болгъандыла.

Саулай да республиканы 112 элинде отуз минг адам 120 километр суу жагъаланы тазалагъандыла эмда онэки тонна багушну чыгъаргъандыла. Жыйылгъан кир-кипчикни ичинде кёп тюрлю затла болгъандыла, ол санда совет кезиуде жюрютюлген 50 темир ахча табылгъанды.

 Эсигизге салайыкъ, «Россейни суулары» акция ол къуруда къудуретни, суу байлыкъларыбызны сакълау бла бошалып къалмайды,  ол дагъыда жаш тёлюню экология жаны бла культурасын ёсдюреди. Бу акция хар адамгъа да кеси сюйген жерни тазаларгъа онг береди, аны бла бирге тёгерек ариу болады, къыралны суу байлыгъын кёрюрге эм аны келир тёлюлеге сакъларгъа кереклисин ангылатады.

 Кеси аллына экология акция къурайма деген, неда башха быллай жумушха къатышыргъа сюйгенле берегдобрыхдел.рф сайтха кирип, ВКонтакте социал сетьде гитче приложениясын ачып, аны бла хайырланыргъа боллукъду.

 Эсепге тюшген битеу волонтёрла Россейни Табийгъат байлыкъла эмда экология министерствосуну дипломларын аллыкъдыла. Дагъыда алагъа экология жаны бла иш бардыргъанлары ючюн бонусла берилликдиле, аланы саугъалагъа алышыргъа боллукъду.

 

Поделиться: