Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат! «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Ол халкъны къыраллыгъыны бир белгисиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Эсигизге салайыкъ, 2024 жылны экинчи жарымыны 6 айына газетге жазылыу Россейни почта бёлюмлеринде  биринчи апрельден бери бардырылады. Аны багъасы 897 сом бла 96 капекди.  

 Онлайн амалны хайырлана, изданиябызгъа жазылабыз дегенле бу адресни https://podpiska.pochta.ru/press  ачып, ол магъаналы жумушну алай тамамларгъа боллукъдула. Алайды да, жазылыгъыз, билеклик этигиз кесигизни газетигизге. Мындан ары да ол сизни керти шуёхугъуз, огъурлу сёз нёгеригиз болур деп ышанабыз!

"Заманны" редколлегиясы. Бизни индексибиз -П 5893

Поделиться: