Жангылыкъла

Эсгертмени жынгыртхандыла

Росгвардияны Нальчикде ведомстводан тышында охранасында къуллыкъ этгенле  «На страже памяти» акцияны чеклеринде Уллу  Ата Журт урушда ёлген къызыл аскерчилеге эм фашизмден ачыгъанлагъа орнатылгъан эсгертмени тёгерегин тап халгъа келтиргендиле. Къарны, акъгъан чапыракъланы кетерип, эсгертмени жазыуларын къайтаргъандыла.

Полициячы къаллай болургъа керекди

«Студент десант» акцияны чеклеринде Нальчикни школларыны окъуучулары КъМР-де МВД-ны спорт комплексинде къонакъда болгъандыла. Алагъа жолоучулукъну Нальчикде УМВД-ны акъылбалыкъ болмагъанланы ишлери жаны бла инспекторла къурагъандыла.

Къыралны айбат жерлерин таныргъа себеплик

Къыралыбызны, ол угъай, жашагъан жерибизни айбат, сейир жерлерин билебизми? Баям, угъай. Болсада «Туризм» миллет проект а Россейде къонакъбайлыкъны айнытыугъа бурулупду. Аны чеклеринде   инсанла субсидияла алыргъа эркиндиле.

Кёпюрлени жангыртыу жаны бла иш кёпдю

«Къоркъуусузлу тынгылы жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада жаланда жолланы угъай, кёпюрлени, путепроводланы да жангыртадыла. Алай бла быйыл эки жерде мадар этилликди. Биринчиси Прохладна – Элбрус автомашина жолда орналгъан кёпюр эмда путепровод. Ала Басхан шахардан Дыгулыбгей эл таба жетерге онг бередиле. Дагъыда Заюковода район больницагъа баргъан жолда кёпюрню жангыртырыкъдыла. Ол Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо жолдады. Быйыл энтта да Майский-Заречный-Ново-Ивановское жолда эмда Огъары Малкъар – Мухол жолда кёпюрлеге тынгылы ремонт этилликди.

Поликлиника жангы излемлеге келиширикди

Жууукъ заманда Вольный Ауулда Будай улу атлы  орамда  34 мингден аслам адамгъа къарагъан поликлиника, жангыртылып, бюгюннгю излемлеге келиширча боллукъду.

Совет аскерчилени эсгергендиле, гюлле салгъандыла

Росгвардияны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны келечилери Терк районда  Курп бийикликлеге чыгъыугъа къатышхандыла. Бу иш регионну немисли ууучлаучуладан эркин этилгенини 80-жыллыгъына жораланнганды.

Бюгюн ахыр кюндю

Жангы жылгъы байрамладан сора кёпле назы тереклерин орамлагъа атадыла. Ол а кир-кипчикни ташыгъан службалагъа жюк болады. Быллай болуму тюзетир ючюн «Экологистика» организация  «Зёленый дозор» деген ишчи отряд бла бирге «Ёлочный круговорот» деген акцияны бардырады. Къабарты-Малкъар анга тёртюнчю жыл къатышады, деп  билдиреди оранизацияны пресс-службасы.

Буз къаланы къурулушу къыстау барады

Нальчикде «Спорт жашауну мардасы» федерал проектге кёре буз къаланы къурулушу къыстау барады.  Ол Нальчик сууну жагъасында 2-чи Тамань дивизия атлы орамда орналады.  Аны уллулугъу тёрт минг квадрат метрге жетерикди, трибуналарында юч жюзден аслам къараучугъа жер барды эм спортчуладан да жюзге жууугъу сыйынырыкъды. Мында къыш оюнланы хоккей, фигурный учуу, кёрлинг дегенча тюрлюлери бла кюреширге онг боллукъду. Аны бла бирге бузда учаргъа сюйгенлеге аллай онг табыллыкъды, керек инвентарьны мында прокатха алыргъа жарарыкъды.

Солуу кюнледе ток бла жалчытыу тохтамагъанды

«Россети Шимал Кавказ» компанияны оператив штабы эмда специалистлери озгъан байрам кюнледе бек тири ишлегендиле. 

Нальчик – алчыладан бири

Былтыр «Россейни шахары: миллет сайлау» деген битеуроссей конкурсну чеклеринде  Нальчик ючюн жюз минг адам къол кётюргенди.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла