Жангылыкъла

Саусуз сабийге дарман тапдырылгъанды

Сюд приставланы федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчуларыны болушлукълары бла акъылбалыкъ болмагъан  жашчыкъгъа багъалы дарман бла жалчытылынады.

Жангы техника къоллу болгъандыла

Къабарты-Малкъарда эл мюлк предприятияла бла организацияла эм башхала быйыл 31 трактор, бирер комбайн эмда чалыучу машина сатып алгъандыла. Ала барысы да жангыладыла, деп билдиргендиле республиканы Эл мюлк министерствосундан.

Ёлген нёгерлерин эсгертгендиле, гюлле салгъандыла

26 апрель Радиация авариялада эм къыйын болумлада ёлгенлени эсгериуню халкъла аралы кюнюдю.

Мектеп да ишленирикди, суу ыз да тартыллыкъды

Арт заманлада  Нальчикни  жангы «Восточный» микрорайонунда жашау журтланы санына  танг къошула   барады. Ол себепден аны тийишли   инфраструктура бла жалчытыу  баш борчладан бириди.

Тахта кёгетледен къытлыкъ сынарыкъ тюйюлбюз

Бизни республика тахта кёгетле бла артыгъы бла окъуна жалчытады. КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, мюлкле продукцияларыны бир кесегин тыш регионлагъа да сатадыла.

Малланы багъыуда хайырланылгъан дарманланы чыгъарыу айныйды

Ветеринарияда хайырланылгъан препаратладан къытлыкъ болмазча эмда бизни къыралда чыгъарылгъан быллай продукциягъа сурамны жалчытырча РФ-ни Эл мюлк министерствосу тийишли фабрикалада эмда предприятиялада производствону кенгертирге кереклисин къолгъа алгъанды.

Къыйматлы бёлюмледен бири

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, республиканы  промышленный  теплицаларыны  асламысында неда 60 процентинде  томатла ёседиле. Экинчи жерде уа  нашала барадыла.

Казбек Коков Бахсан районнга анда ишлене эмда жангыртыла тургъан объектледе халны кёре баргъанды

Казбек Коков  Бахсан районнга  анда ишлене эмда жангыртыла тургъан объектледе халны кёре баргъанды

Энди республиканы школларында къырал байракъ кётюрюллюкдю эмда къырал гимн эшитдирилликди

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Правительствону юйюнде КъМР-ни Терроризмге къажау комиссиясыны бла Оператив штабыны жыйылыуларын бирге бардыргъанды.

Казбек Коков РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини таматасы Валентина Матвиенко бла тюбешгенди

 Москвада КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну бла РФ-ни Федерал Жыйылыууну Федерация Советини таматасы Валентина Матвиенкону ишчи тюбешиулери болгъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла