Жангылыкъла

Тау тёппеге Кугультиновну атын атаргъа чакъыргъанды

Эсигизде эсе, бир жыл мындан алгъа КъМР-ни Альпинизм, таугъа ёрлеу эм спорт туризмден федерацияны таматасы Ёлмезланы Абдул-Халимни болушлугъу бла Къалмукъ Республиканы Башчысы Бату Хасиков Минги тауну тёппесине кётюрюлген эди. 

Хатаны сылтауу - уллу кёллю болуу

Юсюбюздеги жылны аллындан бери республикада эсепге 511 от тюшюу алыннганды.

Къарыусуз юйюрлени къайгъысын кёре

ОНФ-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюню келечилери, кёп сабийли эмда къолайсыз он юйюрге аш-азыкъ хуржунла бла юйде керекли химия затла бергендиле.

Сугъарылгъан жерлени санын кёбейтирге алланып

Кёп болмай Сбербанкны Къабарты-Малкъарда бёлюмю  мелиорация системаны  айнытыргъа эл мюлкде къармашханлагъа  сегиз жылгъа 152 миллион сом ёнкюч бергенди. 

Жалгъан продукциягъа жол бермез хыйсап бла

Юслеринде цифралы белгилери борчлу халда болургъа керек товарланы тизмесине РФ-ни Правительствосуну оноуу бла сыра эмда артыкъ кючлю болмагъан чагъыр продукция къошулгъандыла.

Электрокюч компания бла арагъыз къысхаракъ болурча

«Россети Шимал Кавказ» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю – «Каббалкэнерго» телефон номеригизни неда электрон почтагъызны бизге жазып билдиригиз дейди электрокючню хайырланыучулагъа.

Отлукъ къуй да, хайырын кёр

МТС компания, кесини «МТС Premium» программасын хайырланыучулагъа деп жангы акция къурагъанды.

Батырлыгъы юлгю болгъанлай къаллыкъды

 «Кавказ бизникиле жанлыды» деген патриот акцияны чеклеринде Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары «Хорламны волонтёрлары», «Юнармиячыла» эмда «Кавказский рубеж» излеу отрядны келечилери бла тюбешгендиле. 

Табийгъатны тапландырыуда-жангы амалла

КъМКъАУ-ну «Къурулуш эм жерлени жарашдырыу» эмда «Механизация эм предприятияланы энергия бла жалчытыу» факультетлеринде «Къурулушда, табийгъатны тапландырыуда, эл мюлк производствону механизациясында инновациялы оноула» деген Битеуросей илму-сынам конференция бардырылгъанды.

Терек бахчачылыкъ

Къабарты-Малкъарны эл мюлклеринде жаз башы ишле бошалыргъа кёп къалмагъандыла. Ол санда бу кюнледе  алма тереклени  орнатып бошагъандыла. Саулай алып айтханда,  быйыл жемиш терекчикледен 1500 гектардан асламда салыр мурат барды.  

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла