Жангылыкъла

Аварияда ачыгъанлагъа тийишлисича медицина болушлукъ бериледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Учебный элни тийресинде аварияда ачыгъан сабийлеге медицина болушлукъну бериуню энчи контрольгъа алгъанды. 

Къыйматлы тюбешиу, ачыкъ ушакъ

 КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Сангырауланы битеуроссей биригиулерини (ВОГ-ну) президенти  Станиславом Иванов бла ишчи тюбешиу бардыргъанды.

Ууну къайда букъдургъанларын да кёргюзтгендиле

Наркотиклени законсуз сатыу-алыугъа къажау кюреш бардырыуну  чеклеринде РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары, Ич ишле министерствону полициячылары бла бирге республикагъа ууну кёп санда ташыуну къурагъан юч инсанны бузукълукъ ишлерин тохтатхандыла.

Трассагъа ремонт этиледи

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомашина жолла» деген миллет проектни чеклеринде, Куба-Малка трассаны жети километрлик кесегине тынгылы ремонт этиле турады.

Келгенлеге тынгылагъанды, тийишли буйрукъла бергенди

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков республиканы инсанларыны къаууму бла ыйыкъ сайын бардырыучу тюбешиуюн ётдюргенди

Медиклени хурметлерин кёргендиле

Кёп болмай КъМР-ни саулукъ сакълау министри Рустам Калибатов коллегалары бла бирге  Уллу Ата журт урушда жоюлгъан медиклени эсгергенди.

Аз тюбеген къанатлыла кёп жайылырча

Битеудунияда кийик табийгъатны фондуну бёлюмю (WWF) эм РАН-ны Къабарты-Малкъарда тау тийрелени экологиясыны институтуну специалистлери быйыл июльда республикада аз тюбеген къанатлыланы картасын хазырларыкъдыла. Анга кёре келир заманда аланы агъачны энчи сакъланнган жерлерине (ОЗУ) къошарча мадар этилликди.   

Байрамны ветеранны арбазына келтиргендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла.

Юйлени саны кёбейе барады

Былтыр жашау журтланы хайырланыугъа бериу жаны бла саулай Шимал Кавказда бизни республика ючюнчю жерни алгъанды. Тийишли рейтингни РИА агентство къурагъанды.

Фронтда нёгерлерин эсгергендиле, къазауатны юсюнден хапар айтхандыла

Полициячыла Уллу Ата журт урушну ветеранларына къонакъгъа барып, аланы Уллу Хорламны 77-жыллыгъы бла алгъышлагъандыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жангылыкъла