Юч жылны ичинде – 54 спорт объект

Къабарты-Малкъарны Спорт министерствосундан билдиргенлерине кёре, ахыр ючю жылны ичинде республиканы жер-жерлеринде 54 спорт объект хайырланыугъа берилгенди. Аланы къурулушлары «Демография» миллет проектни чегинде «Спорт-жашауну низамы» федерал проектге кёре бардырылгъанды.

Алай бла Залукокоажеде, Къашхатауда, Бахсанда, Шалушкада, Псыхурейде бла Карагачда физкультура-саулукъ кючлеу комплексле ачылгъандыла. Районлада бла шахарлада 34 кёп функциялы спорт майданла, жалгъан кырдыгы бла 4 футбол майдан, жылны битеу кезиулеринде да жарау этерча спорт майданланы 3 комплекси, ГТО-ну нормативлени берирча да 7 жер ишленнгендиле. Физкультура-саулукъ кючлеу араланы тийрелеринде жаяу айланырча жерле да айбатландырыладыла. Битеу бу жумушла адамла жарауну юсю бла аман къылыкъларын къоярча, саулукълу жашау бардырыргъа итинир ючюн тамамланадыла.

Суратда: Къашхатауну спорт комплекси.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: